பிச் சை க் கா ரன் பட த்தி ல் நடி த்த நடி கைய இ வங்க?..வை ரலா கும் அழ கிய கு டும் ப பு கைப் படம்..!! இ தோ நீங் களே பா ருங்க..!!

சில  நடி கைக ள்  ஒரு பட த்தி லே யே ந டித்தாலும் ர சிகர்களிRead More…

க ரடி உடை யி ல் கா தலி யை கா ண 2400 கி மீ பய ணி த்து வ ந்த கா தலன்.!! கா தலி யை பார் த் த மறு நொ டி யே கா த லை உதறி த்தள் ளி னார் ஏ ன் தெ ரியுமா..?

கா தல் ஒரு அற்புத மான உணர்வு . இரு மனங்க ளின் கூடு கை தான் Read More…

இந் தியா வின் மி கப்பெ ரிய பி ரப லம் இ ந்த பு கைப் பட த்தில் இரு க்கி றார்..!! யா ர் தெரியு மா புகை ப் படம் உள் ளே..!!

40 ஆ ண் டுகளு க்கும்  மேலாக  பாட்டு லகின்  முடி சூடா  மன் னரRead More…

த னது S ha pe தெ ரி ய இறு க் க மான ஆ டை அ ணி ந்து..!! கவ ர் ச் சி போ ஸ் கொ டுத் த கர் ணன் பட ந டிகை..!! ஹா ட் கிளி க்ஸ் :-

இயக்குனர் மாறி செல்வராஜ் அவர்களின் இயக்கத்தில் தனுஷ் நRead More…

என் னா ஷே ப் பு ஒ ரிஜி னல் நா ட்டுக் க ட்ட..!! இ றை க்கை அழ கே தொ ர்க் க வை க் கும் க வ ர்ச் சி யில் ஸ்வேதா மேனன்..!! ஹா ட் கி ளிக்ஸ்:-

ஜோமன் இயக்கிய மலையாள திரைப்படமான அனஸ்வரம்இல் நடிகையாக Read More…

கட ல்க ன் னி போ ன்ற உடை யி ல் ம ல் லா க்க ப டுத் து தா ரள மாக கட்டி ய ராஷி கண்ணா..!! க வ ர் ச் சி புகை ப்ப டத்தை கொ ஞ் சி வரு ம் ர சி கர்கள்..!! ஹா ட் கி ளிக்ஸ்:-

தமிழ் சினிமாவில் இமைக்காநொடிகள் என்ற படத்தின் மூலம் அறRead More…

கு ட்டி யான ட்ர வுச ரில் ஆ ளை மய க்கு ம் க வ ர் ச்சி க ட்டு ம் ஜான்வி கபூர்..!! ஜொ லி ஜொ லிக்கு தே பிரம் மா ண்ட மாய்..!! ஹா ட் கி ளிக்ஸ்:-

ஜான்வி கபூர் இ ந் தி மொ ழி பட ங் களில் பணி புரி யும் ஒரு இ நRead More…

வெ ள் ளை நிற உ டை யில் கும் தா வாக போ ஸ் கொ டுத்த நித்யா மேனன்..!! தொ ள தொ ளனு இரு க்கும் க வ ர் ச் சி ஆ டை..!! ஹா ட் கிளி க்ஸ்:-

தமிழ், மலையாளம் பட உலகில் முன்னணி நடிகையாக இருப்பவர் நிRead More…

பா ட் ஷா தி ரை ப் படத் தி ல் நடிகர் விவே க் நடித் துள் ளா ர்?..முதன் மு தலி ல் வெ ளி யான மிக அ ரிய பு கைப் படம்..!! இ தோ நீங் க ளும் பா ருங்க..!!

சிவாஜி ராவ் கெய்க்வாட் , தொழில் ரீதியாக ரஜினிகாந்த் என்Read More…

விவேக் பல ஆ ண் டுக ள் தே டியு ம் கிடை க் கா த அ ரிய பு கைப்ப டம்..!! தற் போ து தீ யா ய் ப ரவு ம் சோக ம்..!! அப் படி யெ ன்ன பு கைப் பட ம்..!! இ தோ நீங் க ளே பா ருங்க..!!

இந்த ப் புகை ப்ப டத் தை த்தான் ம றை ந்த ந டிகர் விவேக் தே டRead More…