நடி கை நி வேதா தாம ஸ் சன் டி வி சீரி யலி ல் ந டித்து ள்ளா ரா?..அட இந் த பி ரபல சீரிய லா..!! இ த்த னை…

நடிகை நிவேதா தாமஸ் ஒரு   இ ந்திய   திரைப்பட நடிகை ஆவார்.  இவர்   மு க்கிய மாக   தெ லுங்கு, மலையாளம் மற்றும் த மிழ் மொழி   பட ங்களில்   தோ ன்றினார். நடிகை நிவேதா தாமஸ் த மிழை விட தெலுங்கில் அதிக கவனம் செலுத்தி வ ருகிறார். இதனால்…

கு ழ ந்தை யா க இரு க் கும் இ ந்த பிர ப லம் யா ர் தெ ரியு மா?..அட இவ ங் க தா னா நம்ப வே முடி யல..!!…

நடிகை அபர்ணா பாலமுரளி, மலையாள   தி ரையு லக   பிரபல திரைப்பட நடிகை மற்றும் பின்னணி பாடகர். நடிகை அபர்ணா பாலமுரளியின் பெற்றோர்கள் கே பி பாலமுரளி மற்றும் சோபா பாலமுரளி, கே பி பாலமுரளி மலையாள திரையுலகில் இசையமைப்பாளராக பணியாற்றி பிரபலமானவர்.…

இ யக்கு னர் பா லா வின் ம னை வி மட் டு ம் ம களை பா ர்த் துள் ளிர்க ள?..அட இவ ங்க தா னா..!! இ வர் என்…

இயக்குனர் பாலா தமிழ் சினிமாவின் மாபெரும் இயக்குனர். இவர் எடுத்த படங்கள் அனைத்தும் பல வருடங்கள் க ழி த்தும் மக்களால் மறக்கமுடியாத படங்களுக்காக இருக்கும் அந்த அளவிற்கு கதைகளுக்கும், கதாபத்திரங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்…

நடி கை மோனி கா வின் தற் போ தைய நி லை..!! வள ர்ந் து வ ரும் நே ரத் தில் இவ ரு க்கு நட ந் த அ நி யா…

நடிகை மோனிகா என்பவர் ஒரு இந்திய திரைப்படம் நடிகை ஆவார். நடிகை மோனிகா   கு ழ ந்தை   ந ட்சத்தி ரமாக  த மிழ் சினிமாவிற்கு அவசர போலீஸ் 100 படத்தின்   மூ லம்  அறிமு கமானவர் என்பது   குறி ப்பிடத க்கது.  மேலும் நடிகை மோனிகா அவர்கள் 1990களில்   கு…

உயி ர் பிரி யு ம் நே ரத் தி ல் கா தலன் கா தலி யிடம் கே ட்ட கடை சி கே ள்வி?..அப் படி எ ன்ன கேட் டா ர்…

இந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு  கா தலா தற்போது சமூக  பி ரச் ச னை க ளை  விட  உ ற வு  சார் ந் த  பி ரச் ச னை கள்  தான்  அதி கரி த்துக்  கொ ண்டே இரு க்கின்றது. இளம் வயது  கா தல்  விவ காரங் கள்  பெ ரும் பாலும்  தற்போது கை யிலெ டுத்து  ஆர்வம்  செலு…

90ஸ் கி ட்சி ன் சீரி யல் மெ ட்டி ஒலி சா ந்தி எ ன்ன வா னா ர் தெ ரி யுமா?..தற் போ து எ ன்ன செ ய்து வரு…

தொலை க்காட் சியில்  ஒ ளிபர ப்பாகும்  நிகழ்ச்சிகள், சீரியல்கள் எல்லாம்  ம க்களி டையே  நல்ல  வரவே ற்பை  பெற்று வருகிறது. இதனால் ஒவ்வொரு சேனலும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு தங்களுடைய சேன ல்களில்  போட்டி போட்டுக் கொண்டு வித்யாசமான  தொட ர்களையும், …

நடி கை சீதா வி ன் ம களை பா ர்த் துள் ளீர் க ளா?..அட இ வர் தா னா இ த்த னை நா ட்க ளா க தெரி யாம ல்…

நடிகை சீதா ஒரு இந்திய திரைப்பட நடிகை இவர்   தொலை க்காட்சி   நடிகை மற்றும்   த மிழ், மலையாளம், தெலுங்கு சினிமா மற்றும் ஒரு சில கன்னட படங்களில்   முக்கி யமாக   தனது   ப டைப்பு களுக்கு   பெயர் பெற்ற தயாரிப்பாளர் ஆவார்.  தனது நடிப்பு   வாழ்…

7ஜி ரெயி ன் போ கா லனி ப டத்தி ல் நடி த்த ந டிகர் இ து?..ஆ ளே அ டை யாள ம் தெ ரி யா மல் மா றி விட் டா…

இளைய தளபதி விஜய் தொடங்கி பல முன்னணி நடிகர்களையும் வைத்து   திரை ப்படங்கள்   தயாரித்த பி ரபல தயாரிப்பாளர் ஏ.எம்.ரத்தினத்தின்   ம கன்   தான் ரவிகிருஷ்ணா. ரவி கிருஷ்ணா என்பவர் 2 மார்ச் 1983  அன்று பிறந்தார். த மிழ்   மற்றும் தெலுங்கு   திரை…

திரும ண ம் செ ய்யா ம லே 750 பட ங் களு க்கு மே ல் நடி த்த கோ வை சரளா..!! மி ரளவை க் கும் கோ வை ச…

கோவை சரலா ஒரு    இ ந் தி ய   திரைப்பட நடிகை மற்றும் நகைச்சுவை நடிகர் ஆவார். இவர் தமிழ் படங்களில் துணை வேட ங்களில் முக் கியமாக நடிக்கிறார். 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான வாழ்க்கையில் கோவை  சரலா அவர்கள் 750 க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் தோன்றியுள்ளார்.…

அங் கா டி த்தெ ரு பட ந டிகரு க்கு இ ப்படி ஒ ரு ப ரி தாப நி லை யா?..எல் லா மே போ ச் சு எ ன்று பு ல…

தமிழ் சினிமாவில் பல படங்கள் வெளி வந்து கொண்டி ருக்கின் றது. அந்த அள வுக்கு நாளுக்கு நாள் படங்கள்  எண்ணி க்கை அதி கரித் து தான் போகிறது. இந்நிலையில் இயக்குனர் வசந்தபாலன் இயக்கத்தில் வெளி வந்து மா பெரும் வெ ற்றி பெற்ற திரைப் படம் தான்   அங்…