து ள் ளாத ம னமு ம் து ள்ளும் ப டத் தில் ந டித்த டவு சர் பா ண்டி எ ன்ன வா னா ர் தெரி யுமா.? இ வரு க்கா இ ப்படி ஒ ரு சோ கம் ..!! த க வலை கண் டு வ ரு ந் தும் ரசி கர்கள்..!!

இ ளைய தள பதி வி ஜய் ந டித் த ரொ மான்ஸ்  ப டங்களி ல் ‘ காத லு Read More…

கரு த் தம் மா’உ ல்லாச ம் போ ன்ற பட ங்க ளில் நடி த்த ம கேஷ் வரி என் னாவ னார் தெ ரியு மா?..தற் போ து என் ன செ ய்து வரு கி றார் தெரி யு மா?..பு கை ப் பட த்தை பா ர்த் து அதி ர் ச்சி ஆ னா ரசிக ர் கள்..!!

த மிழ்   சினிமா வில்   உ ல் லாசம்   என்னும்   தி ரை ப்ப டத்தRead More…

கண்ணா ல ட்டு தி ன்ன ஆசை யா பட த்தில் நடித்த நடிகை யா இது.? இப்போ எப்படி இரு க்கி றார் என்ன செய்கி றார் தெரி யுமா.? வைர லாகும் புகை ப்படம் உள்ளே..!!

த மி ழ் சி னிமாவி ல் அறி முகமா ன மு தல் ப டமா ன 2008 ஆம் ஆ ண்டு Read More…

நடி கை நளி னியின் வா ழ் க் கையை மாற் றி ய சோ கம்?..இ த னால் தான் வி வா கர த்து?..பல ஆ ண்டு ரகசி யத் தை கூ றிய நடிகை..!! வ ருந் து ம் ரசிக ர்க ள்..!!

நடிகர் ராமராஜன் ஒரு  இ ந்திய   த மிழ்   தி ரை ப்பட  நடிகர் Read More…

அஜித் கை யில் இருக்கும் இந்த குழ ந்தை யார் தெரி யுமா.? இன்று பிரபல நடி கையா கியு ள்ளார்..!! புகைப்ப டத்தை பார் த்து இவரா என்று அ திர் ச்சி ஆனா ரசிக ர்கள்..!!

ச மீபகா லமா க   ச மு க   வ லைத ளங்களி ல்   பல பிரபலங்களின்   Read More…

நடி கர் விஜய கா ந்தா ல் தான் மோ த் தா சொ த்தை யும் பறி குடு த்த பிர பல ந டிகை?..அட பா வ மே இந் த நடி கைக் கா இப்ப டி ஒரு ஆ ணியா ய ம் நட ந் துள் ளது..!! யா ர் அந் த பி ர பல ம் நீ ங் க ளே பா ருங் க..!!

கடந்த 1990களில் ரஜினி,கமல், விஜ யகாந்த், கார்த்திக் போன்ற   Read More…

பிர பல வி.ஜே.ர ம்யா தி ரும ண ம் ஆன 10 நாட் க ளி ல் க ண வரை வி வா க ர த்து செ ய்த து ஏன்.? நீண் ட கா ல த்தி ற்கு பி ன் வெ ளிவ ந்த உ ண் மை கார ண ம் இ தோ..!!

வி.ஜே.ராம்யா என்றும் அழைக்கப்படும் ரம்யா சுப்பிரமணியன்Read More…

தூள் பட சொ ர் ணா க்கா வை ஞா பக ம் இரு க் கிற தா.? அட, பா வ மே இ வரு க் கா இப்ப டி ஒரு நி லை மை.? சோ க மா ன ப க் க ங்க ள்..!!

தமிழ் திரையுலகில் வில்லன் நடிகர்களுக்கு இணையான வில்லனRead More…

நடி கை மதுமி ளாவா இ து.? தி ரு மண த்தி ரு க்கு பிற கு ஆளே அ டை யாள ம் தெரி யாத அ ளவுக் கு மா றி வி ட்டா ர்.? வைர லா கும் பு கைப்ப டம் உள் ளே..!!

நடிகை மதுமிலா  23 மே 1988ஆம் ஆண்டு அன்று பிறந்தார். மதுமிலா எRead More…

வரும் ஆ னா வரா து நடி கர் எ ன்ன த்த கண் ணைய் யா எ ன்ன ஆ னார் தெரி யு மா.? எங் கே போ னா ர் தெரியு மா.? பல ரு க்கு ம் தெரி யா த பல உ ண் மை த கவ ல் கள் உ ள்ளே..!!

எம்.ஜி. ஆர் காலத்திலேயே  ந கைச் சுவை  ந டிக ராகவும்  கு ணசிRead More…