சூ ப்பர் ஹி ட் தி ரைப்ப ட த்தி ல் ந டித் து ள்ள கெ ள தம் மே னன் ம ற் று ம் அ வரி ன் த ந் தை ..!! எ ந்த திரை ப்பட ம் தெ ரி யும் மா..?? வை ரலாகு ம் புகை ப்ப டம் உள் ளே..!!

த மிழ்  சி னி மா   உ லகி ல்   கா த ல்   ரொ மா ன்  டிக்   படம் எனRead More…

அ க் கா த ங் கை என இ ருவ ரை யும் தி ரும ண ம் செ ய்த பி ரப ல நடி கர்..!! அட, இ ந்த நடிக ரா இ ப் படி.? ச த்தி ய மா ந ம்ப மா ட்டீ ங்க..!! வை ரலா கும் புகை ப்படம் உள்ளே..!!

நடிகர்   கா ர்த் திக்   செப்டம்பர் 13, 1960 பிறந்தார் இவர்  த மRead More…

த லை வா பட த்தில் நடி த்த ரா கினி நந் த் வா ணியை இது.? அட, என் ன இப் படி மா றி ட்டா ங்க.? பு கை ப்பட த்தை பார் த் து வி யந் துபோன ரசிக ர்கள்..!!

இந்த  படத் தின்  முத ல்   பாதி யின்  பெரும்பகு தியின்  கதைRead More…

சீ ரியல் நடிக ர் ராஜூ ஜெ யமோ கனின் மனை வி யார் தெ ரி யுமா.? புகை ப்ப டத் தை பா ர் த்த ரசி கர் கள் அட, இ வர் தானா என் று அ தி ர் ச்சி யாகி உள் ளார்க ள்..!!

விஜய் டிவியில்   ஒ ளிபர ப்பா கி   வரும்   சூ ப்பர்ஹி ட்   சRead More…

அன்றை ய பு ன்ன கை அர சி கே.ஆர். விஜ யாவின் மக ள் யா ர் தெ ரியு மா?..எ ன்ன இ ந்த பி ரப லம் தான் இ வரி ன் மக ளா..!! பு கை ப்பட த்தை பா ர்த் ததும் ஷா க் கான ர சிகர்க ள்..!!

தெய்வா னயாகி   எ ன்பவர்   ஒரு   இ ந்தி ய   நடிகை ஆவார். அவர்Read More…

பா டலா சிரியர் வை ரமுத் துவின் மக ன்க ளை பா ர்த் து ள்ளிர் களா?..அட இந் த பிரப லங்க ள் தா னா..!! இத் தனை நா ள் தெ ரியா ம போ ச் சே..!! பு கைப் பட த்தை பா ர்த் த அதி ர் ச்சி யி ல் ர சி கர் கள்..!!

வைரமுத்து ராமசாமி   என்பவர் ஜூலை 13, 1953ஆம் ஆண்டு அன்று  பி Read More…

மா ன் கரா த்தே பட த்தில் ந டித்த இ வரை ஞாப கம் உ ள்ள தா?..அட என் ன இ ப்படி மா றிவிட் டார்?..இ ப்போ இதை த்தா ன் செ ய்துவ ரரா..!! வை ரலாகு ம் புகை ப்ப டம் இ தோ..!!

நடிகை  மா யா  ஒரு   இ ந்தி ய  தி ரைப்ப ட  நடிகை  ஆவா ர். இவர் Read More…

துள சி கோல ங்க ள் போ ன்ற சீ ரிய ல்களில் ந டித்த நடிகை ச ந்திரா என் ன வா னார் தெரியு மா?..தற் போது எ ன்ன செய் கிறா ர் தெ ரியு மா?..அட இ வர் தா ன் இ வங் க கண வ ரா..!! பு கைப் பட த்தை கண் டு ஷா க்கா ண ர சிக ர்க ள்..!!

வி ஜய்   தொலை க்காட் சியில்   கா தலி க்க   நே ரமி ல்லை   என்Read More…

ரா ம் ப டத் தில் ந டித்த ந டி கையா இது?..என் ன இ ப்படி அ டை யா மலே தெ ரி யாம மா றிவி ட் டார்..!! வை ர லாகும் புகை ப்ப டம்இ தோ..!!

த மி ழ் சி னி மாவி ல் ம ட்டு மல் ல பி ற மொ ழி சி னி மா து றை களRead More…

து ள் ளா த ம னமு ம் து ள்ளும் ப டத் தில் ந டித் த டவு சர் பா ண்டி எ ன் ன வா னா ர் தெ ரி யு மா.? இ வரு க் கா இ ப்படி ஒ ரு சோ க ம் ..!! த க வலை க ண் டு வ ரு ந் தும் ரசி கர்கள்..!!

இ ளை ய  தள ப தி வி  ஜய் ந டி த் த ரொ மா ன்ஸ்  ப ட ங்களி  ல் ‘ கா Read More…