ஹா ரி ஸ் ஜெ யரா ஜின் மனை வி யா ர் தெ ரி யுமா?..அ ட இவ ங்க ளா இத் த னை நா ள் தெ ரி யாம போ ச் சே..!!…

ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் என்பவர் ஒரு இந்தியத் திரைப்பட இசையமைப்பாளர்கள். அவரது தந்தை எஸ். எம். ஜயராஜ்  தி ரை ப்பட த்துறை யில்   கிட்டார்   வா சிப்ப வராக  இருந்து பின்னர்   இசை யமை ப்பாளராக   உயர்ந்தவர். மேலும் இவர் மலையாள   இ சையமை ப்பாளர்   …

இ ந்த புகை ப்ப டத் தில் இரு க் கும் கு ட்டி பொ ண் ணு யா ரு தெ ரியு மா ?..அட இப் போ முன் ன ணி நடி கை…

தமிழ் சினிமாவில் தற்போது முன்னணி நடிகையாக வளம் வருபவர் நடிகை காஜல் அகர்வால் இவர் தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களுடன் இணைந்து பல படங்கள் நடித்துள்ளார்.அந்த படங்கள் அனைத்தும் இவருக்கு வெற்றி படங்களாகவே இருந்தது.இவர் தமிழ் திரையுலகில் பழனி…

வி வாக ரத் தா னா பின் ஓரி ரு ஆ ண் டுக ள் க ழித் து கு ழந் தை க்கு தா யா ன நடி கர் ரேவதி?..ரா சிக…

த மிழ்  சினிமாவில் ஒரு  கா லத்தில்  கொடிகட்டி பறந்தவர் தான் நடிகை ரேவதி. கேரளாவைப் பூர்வீகமாக கொண்ட இவர் 1981ம் ஆண்டில் பாரதிராஜாவின்  ம ண்வாச னை  படத்தின்   மூ லம்  தமிழ் சினிமாவில் அ றிமுகமா னார் .பின்பு முன்னணி நடிகர்களின் படங்களில்…

சூர ரை போ ற் று ப ட த்தில் ஏ ர்போ ர்ட் கா ட்சி யில் ந டித்த இ ந்த பெ ண் ணை ஞா ப கம் உ ள்ள தா ?..இ…

நடிகர் சூர்யா தயாரித்து நடித்துள்ள சூரரைப் போற்று திரைப்படம்  அமேசா ன்பிரைம் வீடியோவில் வெளி யாகியது. இப்படத்தை பார்த்த பல  பி ரபல ங்கள்  மற்றும் ரசிகர்கள் பலரும் நல்ல  வி மர்சனங் கள்  அ ளித்து வந்தார்கள். மேலும், இப்படத்தின் வாழ் க்கை யை …

தா ன் தோ ற் றத்தி னா ல் ரசி க ர்க ளை க வ ர்ந் த காமெ டி நடி க ரு க்கு ஏ ற்ப ட்ட ப ரி தா ப நி லை..!!…

காமெடி நடிகர்கள் திரையுலகில் மிக   முக்கி யமானவர்கள்   அவர்கள் இல்லை என்றல் பல படங்கள் ஓடாது . அவர்கள் படம் முழுதுவதும் வரவில்லை என்றாலும் அவர்கள் வரும் அந்த ஒரு   கா ட்சிகா கவே   பல பேர்கள் பார்ப்பார்கள். அவர்கள் பல பேர் ஹீரோக்களுக்கு  இணை…

நடி கை நி வேதா தாம ஸ் சன் டி வி சீரி யலி ல் ந டித்து ள்ளா ரா?..அட இந் த பி ரபல சீரிய லா..!! இ த்த னை…

நடிகை நிவேதா தாமஸ் ஒரு   இ ந்திய   திரைப்பட நடிகை ஆவார்.  இவர்   மு க்கிய மாக   தெ லுங்கு, மலையாளம் மற்றும் த மிழ் மொழி   பட ங்களில்   தோ ன்றினார். நடிகை நிவேதா தாமஸ் த மிழை விட தெலுங்கில் அதிக கவனம் செலுத்தி வ ருகிறார். இதனால்…

கு ழ ந்தை யா க இரு க் கும் இ ந்த பிர ப லம் யா ர் தெ ரியு மா?..அட இவ ங் க தா னா நம்ப வே முடி யல..!!…

நடிகை அபர்ணா பாலமுரளி, மலையாள   தி ரையு லக   பிரபல திரைப்பட நடிகை மற்றும் பின்னணி பாடகர். நடிகை அபர்ணா பாலமுரளியின் பெற்றோர்கள் கே பி பாலமுரளி மற்றும் சோபா பாலமுரளி, கே பி பாலமுரளி மலையாள திரையுலகில் இசையமைப்பாளராக பணியாற்றி பிரபலமானவர்.…

இ யக்கு னர் பா லா வின் ம னை வி மட் டு ம் ம களை பா ர்த் துள் ளிர்க ள?..அட இவ ங்க தா னா..!! இ வர் என்…

இயக்குனர் பாலா தமிழ் சினிமாவின் மாபெரும் இயக்குனர். இவர் எடுத்த படங்கள் அனைத்தும் பல வருடங்கள் க ழி த்தும் மக்களால் மறக்கமுடியாத படங்களுக்காக இருக்கும் அந்த அளவிற்கு கதைகளுக்கும், கதாபத்திரங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்…

நடி கை மோனி கா வின் தற் போ தைய நி லை..!! வள ர்ந் து வ ரும் நே ரத் தில் இவ ரு க்கு நட ந் த அ நி யா…

நடிகை மோனிகா என்பவர் ஒரு இந்திய திரைப்படம் நடிகை ஆவார். நடிகை மோனிகா   கு ழ ந்தை   ந ட்சத்தி ரமாக  த மிழ் சினிமாவிற்கு அவசர போலீஸ் 100 படத்தின்   மூ லம்  அறிமு கமானவர் என்பது   குறி ப்பிடத க்கது.  மேலும் நடிகை மோனிகா அவர்கள் 1990களில்   கு…

உயி ர் பிரி யு ம் நே ரத் தி ல் கா தலன் கா தலி யிடம் கே ட்ட கடை சி கே ள்வி?..அப் படி எ ன்ன கேட் டா ர்…

இந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு  கா தலா தற்போது சமூக  பி ரச் ச னை க ளை  விட  உ ற வு  சார் ந் த  பி ரச் ச னை கள்  தான்  அதி கரி த்துக்  கொ ண்டே இரு க்கின்றது. இளம் வயது  கா தல்  விவ காரங் கள்  பெ ரும் பாலும்  தற்போது கை யிலெ டுத்து  ஆர்வம்  செலு…