நடி கர் விக் ராந் தின் ம னை வி ஒ ரு சீ ரி யல் ந டி கை யா.? அட இ ந்த பி ரபல சீரி ய லா..!! பு கைப டத் தை பா ர்த் து வி யந் து போன ரசி கர் கள்..!!

Cinema

நடி கர் விக்ராந்த் 1 3  ந வம்பர் 19 84ஆ ம் ஆண்டு அன்று  பிறந் தார்.  ரு இ ந்திய நடிகர் இ வர் தெ ன் னிந் திய தி ரை யு லகில் பணி  புரிகி  றார். த மிழ் சினி மாவில் பல  பட  ங்களில் ந டித்தி ருந்தா லு  தனக்கெ ன ஒரு இட த்தைப் பிடிக் க இ ன்று வ ரை போ ராடி வருப  வ ர் விக்ராந்த்.   இதுவ  ரை தனது ந டிப்பில் விக் ராந் த் எந்த குறை  யும் வை த்த தி ல்லை. இருந்த   போது அவரின் ஒ ருசில பட  ங்கள் போ திய எ  திர் பார்  ப்பை பெ ற வில் லை   என்ற வரு  த்தம் அவருக் கு எப் போதுமே இரு க் கும்.

ந ர் விஜய் யி ன் சி த்தப்பா மக னான  டிகர் வி க் ரா ந்த் க ற்க கசட ற படம் மூ லம் தமி ழ்  சி னி மா வில் அ   றிமு கமா  ர்.  அ வரின் முத ல் பட  த்தில் அவ ரை பார் த்த எல்லா ருமே விஜய் மாறி  இரு க்காரு, வி ய் சி ரிப்  போ லவே இ ருக் கிறது என  கூறி னார்.

நடி ர் விக் ரா ந் தின் பல மும் அது தான் ப  லவீன மும் அ து தான் இருந்   போ தும் தனது  அ  ண்ண னின் எந்த  ஒரு பெ ய ரை யும் ப யன் படு த்தி க் கொ ள்  ளாத வி  க்ராந்த   சினி  மாவில் த னக் கென  தனி  பா  தை, தனி நண் பர்கள் பட் டாள  த்தை அமை த்துக் கொண் டார்.

நடிக ர் விக் ராந்த் கு டும் ப ம் பற்றி  ப  ல ரு க்கு அ திக ம்  தெ ரிந் திரு க்க வா ய் ப்பி ல்லை. வி க்ரா ந்த் ம னை வி மான சா மலையாள  ந டிகை க ணக்கா   துர்கா  வின் ம க ளா  வார். இவ ர்களு  கு 2009ஆம் ஆண்டு  தி    ம ண ம்  நடைபெ ற்றது. மானசா சன் டிவியில் ஒளி ப்பர ப்பான உதிரிப்பூக்கள் என்ற சீரி ய லிலும் ந டி த்து ள் ளார்.

இவ ர் க ளது  கா த ல்   தி ரு ம ண  ம்  ஆகும். இவர து தி ரு ம  ண த்திற்கு பிற கு மானசா  சினி மா விற்கு பாய்  சொ ல் லினார்.இ ன் றைய   ஃ போ ட்டோ கே லரி  யி  ன் வி க்ரா  ந்தின்  க்யூட் ஃபேமலி  பு கைப் ப டங்களை பா ர்க்க லாம் வாங்க.வி க்ராந் தின் நெருங்கிய ந ண்ப  ர்   களான விஷ்ணு விஷா ல், விஷா  ல், வரலட்சுமி ஆ கி  யோர் மா ன  சா விற்கு  நெரு க்க மா ன வர்கள்  தான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *