பி ல் லா பட த் தில் ர ஜினி க்கு ஜோ டி யா க ந டிக்க ம று த்த ஜெ யல லி தா..!! க டி த த் தில் எ ன்ன எழு தி இரு க் கி றா ர் பா ருங்க.!!

Cinema

சூ ப் பர் ஸ்  ர் ரஜினி காந் த் தமிழ்  சினி மா வி ன் மி கப் பெரி ய நடி கர். இ வர் இந் த இட த்திற் கு வ ர நி றை ய கஷ் டங் க ளை தா ண் டிஉள் ளார்.இ வர்  வாழ்க் கை யில்  திருப் புமுனை  யாக  அ  மை ந்த பட ம் பில்  லா. 197 8ஆ ம் ஆ ண்டு  இந் தி சூப் பர் ஸ் டார் அ மிதா ப் பச் சன்  நடி த்த டா ன் எ ன்ற ப ட த்தி ன் ரீ மேக் தான்  இந் த  படம்.

இ வரு  டை ய அசா த்தி ய மான  நடி ப் பால் இ ந்த பட ம் மி கப் பெ  ரிய  வெ ற்றி  யை த மிழ்நா ட்டில்  பெற் ற து. 25  வார ங்க ள்  தாண்டி யு ம் இந் த பட ம்  ஓடி ய து. இந் நி லை யி ல் சூப் ப ர் ஸ் டா ர் மிகு ந்த  ம ன உ ளை ச்சலு க் கு ஆ ளான நி லையி ல் சினி மா வை வி ட் டு வில குவ து ம் ப த்திரிக் கை யாள ரை  அடிக் கவு ம் பாய் ந்தா ர்,குடி போதை யில்  கண் ணாடி க ளை உ டை த் தார், அ டுத்த டு த்துபி ரச் சனை கள்  வந் ததா ல் சூ ப்ப ர்   ஸ் டா ர் ப ட த் தை வி ட் டு  சி னிமா வை  விட் டு வி ல கு வது ம் கூ றினா ர்.

இ த னா ல்  ரஜி னிக் கு ஒ ரு மா ற் று  மு டிவை  எ டுக் க பா லாஜி  இய க்கு னர் பில் லா  தி ரைப்ப டத்  இய க் கி  னார். 25 வ ர ங் கள் தா டி ஓடி ய  இ ப்ப ட த் தில் மு த லில் ஜெ யல லிதா  வை தா ன் ர ஜி னி க்கு ஜோ டி யா க நடிக் க அழை த்த னர்.  ஆ னால்  ஜெய லலி தா அ ப் போது அ ர சி ய லி ல்  க ளம் இ றங்கி ய தா ல் அ வர் ந டிக் க மறு த்து விட் டார் . ஆ னா ல் அந் நிலை யில்  பத் திரி கை ஊ ட கம்  ஒன் றி ல் அச் ச மய ம்  பத் திரி கை ஊ டக ம் ஒ ன்றி ற் கு சி னி மா  வாய் ப்பு க ள் கி டைக் காத தா ல்  ஜெ ய லலி தா அ ரசி ய லி ல் வந் த தா க வி மர்சி த்த ன ர்.

இ த னை மறு  த்த  ஜெய லலி தா அ ந்த  ஊ டகத் திற் கு சி னிமா வி ல் மீண் டு ம் நா ன்  நடி ப் ப த ற்கு நா ன் போ ரா டவி ல் லை. உண் மை யி ல் ப ட த் தில் நடி க் கச் சொ ல் லி  நல்ல  வாய் ப்புக ள் தே டி  வ ந் தன. பில் லா பட த் தி ல் க தாநா யகி யா க நடி ப் ப தற் கு தயா ரி ப் பா ளர்  பா லா ஜி  எ ன் னை தா ன்  மு த லி ல் அணு கி  னா ல் ,நா ன் ம றுத்த தா ல் தா ன் அந் த கே ரக் ட ரி ல் ஸ்ரீபி ரி யா  ந டித் தா ர். எ ன்று  கு றிப் பிட்டு ள்ளார். இத னை கை ப் பட கடி த மா க எ ழு தி ஜெ யல லிதா  அனு ப் பியு ள்ள க டித ம்.

1978ஆ ம் ஆண் டு இ ந் தி யி ல் வெ ளிவ ந்த  டா ன் எ ன்ற  ப ட ம் தா ன் தமி ழி  ல் ரீமே க் செ ய் து பி ல் லா எ ன் ற பெ யரி ல்  வெ ளியி  ட ப்பட் ட து,டா ன் ப  டத் தி ல்  அமி தா ப் பச் ச ன்  ஹீரோ வா க ந டித் துள்ளா ர்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *