பி ரப ல ர ஜினி ப ட நடி க ரை ஏமா ற் றி ய க மல்..!! ப ல ஆ ண் டு உண் மை யை உ டை த் த நடி க ர்..!! இது தா ன் கா ர ண ம்?..

Cinema

ப ல த மிழ் ப  டங் களி ல் வில் ல ன் கள் பிற மொ ழி நடி கர்க ளை அ றிமுகப் படுத்துவ து வழ க்க ம். அந்தவ கை யில்  மீப த்தில் த மிழி ல் ரஜி னிகா ந்த்  நடி த்த பே ட்ட  ப டத் தின் மூ லம்  தமி ழ் தி ரையுல கிற் கு அறி முக மான வ ர் தா ன் நடி கர்  நவா சு தீ ன் சித் திக்.  பாலி வுட்டி ல்  பல வ ருடங்  களா க சி றுசி று வேட ங்களி ல் ந டித்து வ ந்தா லும், ‘ ங்க்ஸ்  ஆஃப்  வசே  பூர்’ எ ன்னு ம் தி ரைப் ப டத்தின் மூ லம் பெ ரும் பு கழை  பெ ற் றார்.  இ வர்  நடி க்கும்  வெப்  சீரி ஸ்  ப டங்க ளும்   பா லிவு ட் சினி மா வை யே ஆச் சரி யப்ப டுத் தும். இ வ்வா றி ருக் க ச மீபத்  தில்  ந வா சு தீன் அ ளி த் த பே ட்டி யில் க மல் ஹாச னுடன் அ வர் இ ணைந் து பணி யா ற்றிய தைப்ப ற்றி யும், ந டித் ததைப் பற் றி யும் பகிர் ந்துள்  ளா ர் .

இ ந் தச்   செ  ய் தி  கோ  லி   வு ட்  வ ட் டாரத் தை    அ திர்   ச்சிக்  கு ள் ளாக்கியுள் ள து.  அ தாவது  நவாசு தின் ஒ ரு பேட்டி யில், கம லஹாசன்  நடித்த ‘ஹே  ரா ம்’ தி ரைப்படத் தில் ந வாசுதி ன் ஒரு க தாபா த்தி ரத் தில் ந டித்திரு ந் த தா கவு ம், பட  த்தின் இ  றுதி  வடி வத் தில்  அவர் ந   டித்த  ட் சிகள்  அந்  த ப் பட த்திலி ருந் து  நீளம் கரு தி நீ க் கப்பட்ட தா க வும்,  இத னால் அவர்    மிக   மோ ச மா க அழு ததாக வும்   கூறி யி ருந்  தார்.

மே  லும்   இத னா ல் அவ  ரு க்கு கோ ப ம் இல்  லை  என் றும்,  கமல ஹாசனுட  ன் இ ணை ந்து நடி க்கும் வா ய்ப்பை எ திர் நோக்கி காத்தி ருப்பதாக  இந் தப்  பேட்டி யின் இ றுதியி ல் நவாசு தீன்  குறி ப்பிட்டுள்ளார்.அ  ன் பிறகு   கமல ச  னின்  ஹிந் தி வச ன   பயிற்சி யாளராக  ‘ஆளவ ந்தான்’ படத்தி ன் இ ந்தி தயாரி ப்பின் போ து நவா சுதீன் ப ணியா ற்றியுள் ளா ர் என்பது ம் குறிப் பிடத் த  கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *