பி ரப ல காமெ டி நடி கர் பா லா சர வணன் வீ ட்டில் ம ர ண ம்..!! க டும் சோகத் தி ல் ரசி கர் கள்..!! வே தனை யில் வா டும் சி னிமா உ ல கம்..!!

Cinema

இ ந் தி யா வி ல்   ச மீ ப   நா ட் க ளா க   கொ ரோனா   பர வ ல்   தீ வி ரமா கி   வ ரு கி ற து . இர ண் டா வ து  அ  லை    ப ர வ ல்    கா ர ண மாக   ஒ ரு   சி ல    மா நில ங் க ள்  ஊ  ர ட ங் கு   க ட் டுப் பா டு க ளும்  க டு மை யா க்க ப் ப ட் டு வ ருகி றது .   இந் த   கொ ரோ னா   கார ண மா க   தி ரை ப் பி ர ப ல ங் க ள்   ப ல ரு ம்  உ யி ரி ழ ந் து ள் ள னர். கொ ரோ னா வைர ஸால்  ப ல தி ரைப்பிர பலங் க ள் உ யிரிழ ந்து ம், பாதி க்கப் பட்டு ம் வ ருகின் றன ர்.இ தற் கு,

அ ரசு ம் ப ல க ட்டுப் பாடு களை விதி த்தாலு ம், வை ரஸ்  பா திப் பு எ ண்ணிக் கை குறை யாமலே  உ ள் ளது.இ தை யடுத் து , கொ ரோ னா வை ரஸ்  தி ரைப் பி ரப லங் க ள்  பா திக்க ப்படுவ தை,  ச மூ க வ லைத் தள ங்க ளி ல் வெ ளியி ட்டு  எ ச்சரி க்கை யும்  வி டுத் து வ ருகின் றன ர்.

அந் த  வ கையி ல், கா மெடி ந டிகரா ன பா லா  சர வண ன் ட் விட் டர்  பக் கத்தி ல் ப திவிட்டு ள் ளார்.“அ ன் பு ந ண்பர் களே இ ன் று எ னது தங் கையின்  கண வ ர் கொ ரோணா  கா ரணமா க இ றந் துவிட் டா ர்.32வய து தய வு கூ ர்ந் து மிக  கவ னமா க இ ருக்க வும்

ந மக்கெல் லாம் வ ராது  எ ன்று  நி னைப்ப து மா பெரு ம் கோ ழைத் தன ம் ந ம்மை பாது காக்க  ந ம்மா ல் ம ட்டுமே  மு டியு ம் மு க க வச ம் அ ணிவீ் ர் pls எ ன பதி விட்டு ள் ள ச ம்பவம்  ர சிகர்க ளிடை யே அ திர்ச் சியை  ஏற் படுத் தி இ ருக் கிற து.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *