கு ழ ந் தையா க இ ருக் கும் இ ந்த கு ட்டி பி ரப லம் யா ர் தெ ரி யு மா?..த ற்போ து த மிழ் ரசி கர் க ளின் க னவு கன் னி யா க இ ரு க்கு ம் இந் த நடி கை ய..!! இ தோ யா ரென் று நீ ங் களே பா ரு ங்க..!!

Cinema

‘ஜோ  க் க ர்’  பட த்  தின்  மூல மா வே  த ன் னுடை  ய வி.த்.தி. யா.ச .மான  நடிப்பால் ர சிகர்கள் ம னதில் இடம் பிடித்த ரம்யா பாண்டிய ன், இந்த படத்  தை தொ டர் ந்து நடித் த ஆண் தே வதை ப டத்தி ல் இர ண்டு குழ ந்தைக ளுக்கு அம்மா வாக நடி த்து ஆச்சர் யப்படுத்தி னார்பிக்பாஸ்  ர ம்யா   பா ண் டி யன் எ  ன் றால் தெ .ரி.யா.த  வ.ர்.களே இருக்க  முடியாது  தான். அந்த  அளவி ற்கு இறு தி போ ட்டி வ ரை செ ன்ற ஒ ரே பி க்பாஸ் பெ  ண்ம ணி எ ன் ற பெரு மைக்  கு  சொ ந் த க்  ரர் ர ம் யபா ன் டி யன்.  பிக் பா ஸ் வ ருவ  தற்கு மு ன்பே ரம் ய பான் டிய ன் ஜோ க்க ர் பட த்தி ன் மூல ம் சி னி மா வில் பிர பலமா ன வர்.

இ ந்த பட ம் இ ந்த ப டம் இ ருக் கு பு க ழை தே டித ந்தா லும் இ து இ வரி ன்  மு தல் ப டம் கி டை யாது.அ தற் கு மு ன்ன தாக ட.ம் .மி ப ட்டாசு  என் ற படத் தி ல் நடித் துள்ளா ர். இ ந்த படம்  மக் க ள் மை த்தி யி ல் பெ ரிதா க எந் த வர வே ற்பு ம் பெற வில் லை.  ஜோக் கர் ப டம்  த ந்த வ .ர.வே ற் ப்பி ல் அ டு த்து இ ய க்கு ன ரும் ந டி கரு மா ன ச முத்தி ரக் கனி  ந டித்  ஆண்  தேவ தை ப ட த் தில்  மு க் கிய மா ன கதாபா த்தி ரத் தி ல் நடி த்து  ரசி கர் கள்  மன தி ல் இட ம் பிடி த்தா ர்.

தொ ட ர் ந்து  இதே  போ ன் ற கதை க்க ளம்  அமை ந்த தா ல், இ ந்த  இ. மே. ஜை மா .ற்.ற  இளம்  ரசிகர்  க ளை கி. ளுகி. ளு.ப். பா.க்கு ம் வகை யி ல் க.வ.ர் .ச் .சி பு கைப் பட ங்க ளை வெ  ளி யி ட து வங் கி னா ர். பி ன் னர்  வி ஜய்  டி வி, கு க்  வித்  கோ  மா ளி நிகழ் ச்சி   மூல ம் ரசிக ர்களி ன் கவ ன த் தை பெற் ற ர ம்யா பாண் டியன் , ‘க. ல.க்க  போ வது  யா .ரு’ ந டுவரா கவு ம் மாறி னார் .

விஜ  ய் டி வி க்கு, ர ம்யா  பாண் டி யன் நெ ருக்க மா  ன வர் எ ன் பதா ல் பி  பா ஸ் நி கழ் ச்சி  சீசன் 4 துவ ங்க  உள்ள  தாக கூற ப்பட் டதில் இ  ரு ந்தே இ வ ரு டைய  பெ ய ரும் அ. டி.ப. ட்.டு  ந் தது . ரசி கர்க ளின்  எதிர்பா ர் ப் பை நிறை வே ற்  று ம் வி தத் தி ல் இ வரு ம், பிக் பா ஸ் நிக ழ்ச்சி யில் க ல ந்து  கொ ண் டு வி ளை யாடி னா ர். ஆரம் பத் தி ல் இ ருந் தே ச ரியா க வி ளை யா டினாலு ம், க டை நே ரத்தி ல் ஆ ரி மீ து கோ .ப .த். தை கா ட்டி ய தா ல் இ வரு க் கு மக் களி ட ம் ஓ ட்டு க ள் குறை ந்த து.

இ ந் நி லை யில் த ற்போ து இ வ ரின் சி று வ யது  போ டோ க் களு ம் அவ ரி ன் பெ ற் றோ ரு டன் விளை யா டு ம் அழ  ய  பு கைப டங் க ளும், ச மூக வ லை த ள ங்க ளி ல் த ற் போது வெளி யா கி ட் ரெ  ன்ட் ஆ கி  வருகி ன் றது. ர சி கர் கள் அ னை வ ரு ம் சி று வ ய திலு ம் இ வ் வ ள வு அ ழகா க இருக்கி றீ  ர் கள் என  கவி  தை கம ண்டு க ளை பற க்க  வி ட்டு  வ ருகி ன்ற னர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *