ந டி கர் வி ஜய் சே து பதி யா இது.? ஆள் அ டை யாள மே தெ ரி ய வில் லை யே..!! பு கை ப் பட த் தை பா ர் த்து ஷா க் கா ன ர சி க ர்கள்..!!

Cinema

த மி ழ் சி னி மா வி ல் த ற் போ து த ன க் கென த னி ர சிக ர்க ள் கூ ட் டத் தை வைத்  தி ரு க்கு ம் ந டி கர் க ளில் ஒ ரு வர் எ ன் ற ல் அ வ ர் ந டிகர்  வி ஜய் சே து பதி ஆ கு ம்.  இவ ர் மி க வு ம் க ஷ் டப் ப ட்டு த மி ழ்  சி னி மா வி ற் கு ள் நு ழை ந்  தா லு ம்  பல் வே று இ ன் ன ல் க ளை தா ண் டி முன் ன ணி  ந டி கர் கள் ப ட்டி ய லி ல் இ டம் பி  டி த் து வி ட்டா ர் ந டிக ர் வி ஜய் சேது பதி.  இ வர் 2010ம் ஆ ண் டு  வெ ளி யா ன தெ ன் மே ற் கு ப ரு வக் கா ற் று தி ரை ப்ப ட த் தி ன் மூ  ல ம் ஹீ  ரோ வா க த மி ழ் சி னி மா வி ல்  அ றி முக ம் ஆன வர்.

அ த ன் பின்  5 வ ருட ங்க ள்  க ழி த் து  அவர்  ந டி ப் பில் வெ ளி  யா ன பீ ட் சா தி ரை பட த் தி ன் மூ ல ம் மி க வு ம் பி ர ப ல ம்  அ டை ந் தா ர். ந டி ப்ப து ச ம் பா ரி ப்ப து என இ ல் லா மல் அ வ் வப் போ து ச மூ க வி ழிப் பு ண ர்வு நி கழ்  ச் சி க ளி ல் க ல ந் து கொ ண் டு உ த வி கள்  செ ய் வது ர சிக ர்க ளுக் கு உ த வுவ து  என  ந ல் ல வி சை ய ங் க ள் செ ய் து  வ ரு கி றா ர் ந டி கர் வி ஜ ய் சே து ப தி.

வி ஜ ய் சே து பதி ஆ ரம் பக் க ட் ட த் தி  ல் து ணை ந டி க ரா க தி  ரை யு  ல கி ற் கு அ றி மு க மா  னா ர் . மே லு ம் எ ந் த ஒ ரு  நிக ழ் ச் சிக் கும் செ ன் றா லு ம் எ ளி மை யா க தா ன் செ ல் வா ர். இ த ன் பி ன்  சே து பதி, த ர்ம து ரை, வி க் ரம் வே  தா,  சூ ப் பர் டீ ல க் ஸ் போ ன் ற ப டங் க ள் வி ஜய் சே து பதி யை இ ந் தி ய ள வி ல் ரீ ச் செ ய் ய வை த் த து.

மே லு ம் ந டி கர் வி ஜ ய் சே து பதி தெ லு ங் கு, ஹி ந் தி எ ன ப ல மொ ழி க ளி ல்  உ  ரு வா கி வ ரு ம் ப டங் களி  ல் ந டி த் து வ ரு கி றா ர்  எ ன் ப து கு றிப் பிட த் தக் க து. இ ந் நி லை யி ல் ந டி க ர் வி ஜ ய் சே து பதி யி ன்  இ ள ம் வய து பு கை ப் ப ட ம் ஒ ன் று ச மூ க வ லை த்த ள த் தி ல் வெ ளி யா கி யு ள் ளது .

அட   இ ந் த பு கை ப் ப ட த் தை பார் த் த அ வர து ர சி கர் க ள் ப ல ரு ம், அ ட ந ம்ம வி ஜய் சே துப தி அ ண் ண னா இ து? எ ன  கே ட் டு வ ரு கி ன் ற ன ர். இதோ  அ  ந் த பு கை ப் ப ட ம் நீ ங் க ளு  ம் பா ரு ங் க  ள்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *