ஜி மிக் கி க ம் மல் பா ட லில் ஆ டிய இ வ ரை ஞா பக ம் இ ரு க்கா?..க ண வன் ம னை வி யாக தற் போ து எ ப்ப டி இ ருக் கி றார் தெ ரியு மா..!! வ லை த்த ளங் க ளில் வை லரா கு ம் பு கை ப்படம் இ தோ..!!

Cinema

ஒ ய் தி ஸ் கொ ல வெ றிடி பா ட லுக் கு பி றகு அ ந்த சமயத் தி ல் , யூ டூபி ல் ட் ரெ ன்ட் ஆ னது என் றா ல் ஜி மிக்கி கம்ம ல் என் னும் பாட ல்  தா ன் அ து வும் பட த்தி ல் வ ரும் கா ட்சி ட் ரென் ட் ஆ ன தா என் றா ல், இ ல்லை இது  ஒ ரு டா ன் ஸ் வீடி யோ. கே ரளா வி ல் சி ல பெ ண் கள் சேர் ந் து ஓ ணம் ப ண்டி கை யை ஒ ட்டி டா  ன்ஸ் ஆ டி இ ந்த வீடி யோ வி னை வெ ளி யி ட்ட னர்.  அது  மோ க ன் லால் நடி ப்பி ல் லா ல் ஜோ ஸ் இய க் கத் தில் வெளி யா ன ‘வெ ளி பாடி ண்டே புஸ் த கம்’ எ ன்ற பட த்தி ன் “என்ட அ ம் மே ஜிமிக்கி கம்மல்” என் ற பா டல் தா ன்.

மே லு ம் இ து  படத் தி ன் ப் ரோமஷ னு க்கா க பா ர்க் க ப் பட்ட வே லை தா ன்,  அந் த பட த்தி ன் இய க்கு னர் இ ந்த பாட லை வெ ளி யிட் டு இத ற் க்கு டா ன் ஸ் ஆ டி சி றப்ப் பா க வீ டி யோ எடு த்து வெளி யி வோ ரு க்கு சிற ப்பு ப ரி சுண் டு  என ஹா ஷ் டாக் இட் டு உ ங்க ளின்  டா ன் ஸ் வி டியோ வை  அப் லோ ட் செய் யு ங்க ள் எ ன்று  டா ன் ஸ் சா லே ஞ் வி ட் ட தன் வி ளை வு பல வி டி யோ க்க ள் வெ ளி யா கின.

வெ  ளியா ன வீடி யோ க்க ளி ல்  இந் தி ய ன் ஸ் கூ ல் ஆப்  கா மெ ர் ஸ் கல்லூ ரி யி ன் பெ ண் களி ன் டா ன்ஸ் வீ டி யோ ப ல மி ல் லி யன் பார் வை க ளை தா ண்டி, ஒரிஜி ன ல் வெ ர் ஷ னை வி ட ரீ ச் அ திக மா  னது. ப ல பெண் க ளி ன் டா ன் ஸ் ஆ டி வெ  ளியி ட்ட தன் வி ளை வு தா ன் ப ல இ ள சு கள் இத னை ஷே ர் செ ய் து ட் ரென் ட் ஆக் கி வி ட்ட  னர்.

அ னை வ ரும் டா ன்ஸ்  ஆடி னாலு ம் அதி லும் கு றி ப் பாக ஷெரில் என் ற டீச் சரி ன் நட ன ம் பல ரி ன் கவ ன த் தை ஈர் த் த து. அ ன்று தொ ட ங் கி இ ன்று வ ரை , இவ ரு க்கு த மிழ், மலை யா ள ம் என சினி மா வா ய்ப் பு கள் வீ டு தே டி செ ன்றவ ண்ண ம் உ ள் ளது. ஆ னா ல் இவ ர் பெ ரி தா க  எதை யு ம் ஏற் றுக் கொ ள் ள வி ல்லை. சூர் யா ந டிப் பி ல் வெ ளி யா ன தா னா சேர் ந்த கூ ட் டம் பட த் தி ன் சொ  டக் கு பா ட லி ன் டீச ரி ல்  ஷெ ரி ல் வந் தா ர்.

மே லு ம் சி ல  பாட ல் ஆ ல்ப ங்க ள் ம ட் டும் க மி ட் ஆகி யு ள்ளா ர். இ ந்நி  லை யில் கே ர ளாவி ன் தொ டுப் பு ழா அ ரு கே உள் ள வா ழ க் கு ளம் என் ற ஊ ரி ல் ஷெ ரி லு க்கு நிச் ச யதா ர் த்த ம் ந ட ந்து ள் ளது. பி ரஃ புல்  டா மி எ ன்ப வ ரை தா ன் ஷெ ரில் திரு ம ண ம் செய் யப் போகி றா ர். நிச்ச ய தார் த்த த் தி ல் இ ரு வரு ம் மோ திர ம் மா ற் றி க் கொ ண் ட னர். வி ரை வி ல் தி ரும ண தே தி வெ ளி யா கு ம் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *