அ ருவி ப ட நடி கை யி ன் த ற்போ தை ய நி லை எ ன்ன தெ ரி யுமா?..வெ றும் 200 ரூ பா ய்க் கா க இப் ப டியா கஷ் ட் டப ட் டு ள்ளார்..!! வெ ளி யா ன உ ண் மை தக வ ல்..!!

Cinema

“அ ருவி” ப டம் மூ  ல ம் பு கழ் பெ ற் ற ந டிகை அதிதி பாலன் மா ஸ் க் அ ணி யா மல் செ ன்ற தற்கா க அ பரா த ம் செ லு  த்த ம றுத் து அ ர சு அதி கா ரி யுட ன் வா க்கு வாத த்  தில் ஈடு ப ட் ட சம் ப வ ம் ப ர ப ரப் பை ஏ ற்ப டு த்தி யுள் ள து.கட ந் த சி ல மா தங் க ளு க்கு மு ன்பு மு றை யா க  இ-பா ஸ் இ ல் லா மல் ந டி கர்க ள் சூரி, வி மல் ஆகி  யோர் கொ டை க் கான லு க் கு செ ன்றது ம், அங் கு ள் ள பேரி ஜ ம் ஏ ரியி ல் அனு ம தி இல் லா ம ல்  மீன்பி டி த் த தும் மி க ப்பெ ரி ய பிரச் ச  னை க ளை கி ளப்பி யது.இதை யடு த் து அவ ர் க ளு க்கு உதவி  வ ன த் து றை ஊ ழி யர் க ள் ச ஸ்பெ ண் ட் செய் ய ப் பட்ட ன ர்.

சூ ரி,  விம ல் மீ து வழ க் கு ப்ப திவு செய் து வி சா ர ணை ந டைபெ  ற்று வரு கி றது.இந்நி  லை யில் “அரு வி” பட த் தில் நடி த்து பு கழ் பெ ற்ற நடி கை அதிதி பாலன் தற் போ து கொ டை க்கா ன லில் அடு த்த சர் ச் சை யை கி ளப் பி வி ட் டுள் ளா ர்.நடி கை அதி தி பாலன் த ன து குடு ம் ப த் தி னர் ம ற் றும் ந ண்ப ர்க ளு ட ன் கொ டைக் கா ன ல் செ ன்று ள் ளா ர்.

அ ங் கு ள்ள  ஏரி ப கு திக் கு கா ரி ல்  சென் று ள் ளா ர்.அப் போ து அ ந்த  வழி யா க வந் த சுகா தா ரத் து றை அ தி  காரி கா ரை வழி ம றித் து நிறு த் தி சோ த னை செய் து ள் ளா ர். அ ந்த சம ய த் தி ல் அதி தி யும் அவ ரு டை ய நண் ப ரு ம் காரு க் கு ள் முக க் க வ சம் அணி யா மல்  அம ர்ந்து ள் ளன ர்.இ த னால் த மி ழ க அ ர சு ஏற் க ன வே அறி வி த்துள் ள தன்  படி அதிதி பாலனுக்கும் அ வரு டை ய ந ண் பரு க்கு ம் த லா ரூ.100 வீத ம் 200 ரூ பா யை அ ப ரா த மா க விதி த் து ள்  ளா ர்.

இ தை ஏ ற்க ம று த்த அதிதி பாலனும், அவ ருடை ய ந ண்ப ரு ம் சு கா தா ரத் து றை அதி கா ரி யு  டன் வா க் கு வாத  த் தி ல் ஈ டுபட் டு ள் னர் .அத ன் பின் ன ர் அர சி ன் அறி வுறு த்த லி ன் ப டி யே அ பரா த ம் வி திக் கப்ப ட் டுள் ள தா க அ தி கா ரி உ றுதி பட  தெ ரி வி த்த பின்  னர், இருவ ரு ம் அப ரா த தொ கை யை செலுத் தி வி ட் டு அ ங்கி ருந் து கிள ம்பிச்செ ன் று ள்ள னர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *