நடி கை அ ம்பி காவின் ம கனா இ வர்?..இத் த னை நா ள் இ து தெ ரி யா ம போ ச்சே..!! அம் மா போல வே அழ கு தான்..!! வைர லா கு ம் பு கை ப்ப டங் கள் உ ள்ளே..!!

Cinema

ச ன் டிவி யி ல் ஒளி பர ப்பா கி வந் த நா ய கி சீரி ய ல் மூ லம் சின் னத் தி ரை க்கு அ றிமு க மா னவர் ந டிகை அம்பிகா.இ வர் தற்  பொழு து ஜீ த மிழி ல் ஒ ளிப ரப் பாகி வ ரும் தி ரும தி ஹி ட் லர் சீரி யலி ல் நடி த்து  வரு கி றார்.80 கால க ட் டத் தில் முன் ன ணி நடி கை க ளில் ஒ ருவ ராக கொ  டிக ட்டி பற ந்து வ ரு கிறார். தற் போ து இ வர் சி ல பட ங் களில் சி ன்ன ரோ லி ல் நடித் து வ ருகி றா ர்.அத னை  தொ ட  ர்ந்து சி ன்னத்தி ரை யி லும் சி ல சீரி ய ல்க ளில் ந டித்து வ ரு கி றா ர்.

தி ரு மதி ஹிட் ல ர் சீ ரியலி ன் மூல ம் ர சி கர்கள் ம த்தி யில் பி ரப லம டை ந்து வரு கி றார். அந் த சீரி யலி ல் அ வர் இ ளமை யி ல் எப்ப டி நட த்  தாறோ  அதே   போ ல் இ ப் பவும் மிக வும்  ஆக் டி  வாக தன து சி றந் த நடி ப் பை வெ ளி ப்படு த்தி வருகிறார்.

ந டி கை ரா தா ம ற் றும் அ ம்பிகா இரு வ ரும் ச கோ தரி கள் எ ன்று  நாம் அ னை வ ருக்கு ம் தெ ரி ந்த ஒ ன்று தா ன்.அந் த வ கையி ல் ந டிகை ராதாவின் ம கன் கள் த ற் போது சினி  மா விற் கு அறி முக மா கி விட் டார் கள். ஆனால்  அ மி காவின் மகன் கள் சினி மா வி ல் தலை  காட் டா மல் இருந் து வரு கிறா  ர்கள்.

இந் நி  லை யில் நடி கை அம்பிகா தன து ம க ன் க ளுடன் இருக் கு ம் பு கைப்பட ங் க ளை இ ணைய தள த் தில் வெ ளியிட் டுள் ளார். இ ப் பு கைப் ப டம் இ ணை ய தளத் தில் வை ர லாகி  வ ரு கிறது. இ தோ அ ந்த புகை ப் படம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *