நடி கை ஜெனி லி யாவின் இ ரண் டா வது ம க னா இ து?..ஆ ள் அ டையா ளமே தெரி யா த அ ளவுக் கு இ வ்ளோ பெ ரிதா க வ ளந்து ட் டா ரே..!! அழ கிய பு கைப் படம் உ ள்ளே..!!

0

தமி ழ்  நடி கைகள் இ ன்று  எ தா வது செ ய் தா லே பெரி ய  ஜெனி லி யன்னு நெ ன ப்பு எ ன கே ட்பா ர் கள். அப் ப டி யா ர் எந் த நடிகை ஆ ள் வ ள ர்ந்த அ ள விற்கு அறி வு வள  ரா த க  தாபா த்திர ங்க ளை தேர் ந் தெடு த்து, 20 வய து கதா பாத்திரத் தி னை  ஏ தோ குழந் தை போ ல ப டத் தில் கா ண்பி த்தா ல் உட னே டெ ன் ஷன் ஆ கி வி டுவா ர்கள். அந்த மா தி ரி யான கதா பாதிரங் களா லே மக்க ள் மனதி ல் இட ம் பி டித்து இரு ப்ப வர் நடி கை ஜெனிலியா. இ ன்று வரை யி ல் கூ ட ஜெனிலியா போ ல அந் த க தாப தி ரதி னை யா ரும் நடி க்க வில் லை.தமி ழில் எ ல் லா புது மு க ங்க ளை வை த்து வெ ளி யாகி வெ ற்றி பெ ற்ற ப டம் தா ன் பாயிஸ்.

மு தல் படத் தி லே யே பெ  ரிய ர சி கர்  பட்டா  ள த் தி னை உ ருவா க் கி  கொ ண் டார். பாயி ஸ் பட த் தில் கொ ண்ட பி ரப லத் தினை அடு த்த ப டத் தி ல் கோ  ட்டை  விட்டு விடு  வார் எ ன பார் த் தால் ஜெ யம் ரவி யு டன் நடி த் த ச ந்தோ சஷ் சு ப்பிரம ணி யம் தா ன் இவரு க் கு ஒ ரு அ டை யாள த் தினை கொ டு த்தது.அடு த் ததடுத் து மு ன்ன ணி ந டி கர் கா ளின் ப ட ங்கள் இன் னுமே  கூட பே சப்ப  டும் கதா பாத் தி ரங்கள் இ வர து நெ றை ய இரு க்கி ன்ற ன.

சச் சி ன் பட த் தில்  ஷா லினி, சந் தோ ஷ் சுப்ரமணி  யம் போ ன்ற பட ங் களில் இவ ரது சு ட் டி தன மா ன நடி ப்பி ற்கு பல ரசிக ர் கள் உ ருவா கின.த மி ழை தொ டர் ந்து  ஹிந் தி கன்ன ட ம் தெலு ங் கு என ந டிக்க சென் றா ர், அ ங் கும் பல  ரசி கர்க ளி ன் ஆத ர வு ம் கி டை த் தது.  ஹிந் தியி ன் நடி த்த மு தல் பட த்தி லே யே நடி க ருடன் கா தல் வய பட் டார். பின்  னர் இவ ர்க ள் இருவ ர ரி ன் கா த லும் 2012 ஆ ண் டு திரு ம ணத் தில் முடி ந் தது. பி ன் னர் இவ  ர்க ளு க்கு 2014 ஆம் ஆ ண் டு ரி யா ன் எ ன்ற மக னு ம், 2016 ஆ ம் ஆ ண் டு ராய் ல் எ ன் று மக னு ம் பிற ந்தா   ர்க ள்.

சி ல ஆ ண்டு களா க தன து இ ளை ய ம க னை கே ம ராவி ன் கண் க ளு க்கு கா ண் பிக் கா மல் இ ரு ந்தனர் இந் த பாலி வு ட் த ம் ப தியி னர்.இன் று இ வர் களி ன் பதிவு க ள் அனை த்து மே இ ணை ய த்தை கல க்கி வ ரு வ தாக இ ருக் கி ற து. சமீ  பத்தி ல் இவரி ன் குழந் தை க ளுடன் சே ர்ந் து ஸ்கே டி ங் வி ளை யாட வேண் டு ம் என்பத ற் கா க  ஸ்  கேடி ங் கற் று கொ ள் ள பொ ய் வி ழுந் து வா ரி கை யை முறி த் து கொ ண் டா ர்.

அ து வு ம்  இ ணை யத் தி ல் பரவ லா க பேச ப் பட் டது.மே லு ம் உ டை ந்த கை யை வை த்து கொ ண் டே டா ன் ஸ் ஆ டுவ து என பல வி த் தை களை  வ சம் வை த்தி ருப் பார்  போல தி ன மும் வீடி யோ [பதி விட் டு  கொ  ண்டே இ ருந் தார். இ தெ  ல் லாம் கூட ரசி  க ர்க ளி டை யே [பெரி ய அள வி ல்  லைக் குக ளை கம ண்டு க ளை அள் ளி ய து.தன து இ ரண் டு வய து மக னுடன்  கியூ ட் பு கை ப் படங் க ளை எ டு த்து த னது வ லை தள பக் கத் தி ல் பதி விட் டு ள் ளார் நடி கை ஜெ னி லியா.தற் போ து அ ந்த பு கைப் படங் க ள் ச மூக வ லை தள ங் க ளில் வை ரலா க ப ர வி  வ ரு கி ற து..

Leave A Reply

Your email address will not be published.