ப ட வா ய் பு கள் ஏ தும் இ ல் லை..!! ந டி க் கா ம மன அ ழு த் த த்தில் க ண் க ல ங் கி அ ழு த வை கைப் பு யல் வடிவேலு..!! அ தி ர்ச் சி யா கும் ரசி க ர்கள்..!!

Cinema

நகை ச்சு  வை யில் த ன க் கென தனி பா ணி  யை ஏற் படு த் திக் கொண் டு  சினி மா  ரசிகர்க  ளை சிரிக்க  வை த் த அ   ற்புதக் கலைஞன்  . அவர் தரித்த வேட ங்க ள் என்றுமே  ம றக்க முடியாதவை , ‘வீச்சருவா  வீரா சாமி’, ‘சூ னா பா னா’, ‘ தீப்பொ றி திருமுகம்’ , ‘  நா ய் சே க ர்’, ‘ஸ்நேக் பாபு’, ‘  படித்துறை  பாண்டி’, ‘என்கவு ண்டர் ஏ காம் பரம்’, ‘பா டி சோ டா’, ‘வ  ண்டு முருக ன்’, ‘  அலாட்   ஆறுமு கம் ’ என ஒவ்வொ  ரு  கதாபா த்திரத்திற்கு ம்  தனி ஸ்டைல், உட  ல்மொழி , வச னம் என ர சிக ர் களை குதூ கலப்படு த்தி  ய  வர்.

மீ ம்ஸ்   நாய க   னா க ம ட்டு  மே க  ண் டு ர சி த்து வ ந்த   வை  கை ப்  பு யல்  வடிவே  லு சமீபத்தி ல்,  சரியா ன    பட  வா ய் ப்புக  ள் இல் லாமல் அல்லாடி   கொண்  டிருக் கிறா ர். இதிலே  இவர் தா ன் நடி  க்க ஒத்    துழை ப்பு த  ர  மறுக்கி றார்  என்  றது, ‘ அரசன் 24 ஆம் புலி கே சி’ படக்கு  ழுஇவரை  ப ற்றிய சர்ச்  சைக  ள் நீண்டு   கொ ண்டே  இ ருக்  க,   ஐபிஎஸ்  அ தி  கா    ரிகள்  , ஐஏஎஸ் அ  தி காரிக  ள்  உறு  ப் பினர்களா  க இ  ருக்கு ம் நன்  பே ண் டா வாட்ஸ்அ ப்    குழுவில் நண் ப ர்கள் சந்  திப்பு குழு வில் வடி வேலு கல ந்து கொ ண்டு பே சி  அனைவ  ருக்கும்  இன்ப  அ தி ர் ச் சி  கொ டுத்தா ர்  வடி வேலு.

உ டல் மெ  லிந் து கா ண  ப்பட்ட   இவ ர்,  ‘கர்ண ன்’ ப டத்  தில் இ ரு க்கும்  ‘சேரா த இடம்  சே ர்த் து வஞ்   ச த்தில் வீழ்ந்தா  யடா’   எ  ன க த்த   கு ரலில் பா டி , சோகத் தை   வெளி ப்  படுத்திய   தோடு    கண் கல    ங்கி அ ழு   தா ர். மேலும்  ங்க  ள்  எல் லாம்  ஒரு வ ருட ம் தா னே லாக்  டவு னில்  இருக்  கிறீர்கள் நா  ன் 10  வரு டமா க லா  க் டவுனி  ல்  இருக்கி றேன் வீட் டி லேயே  மு  ட   ங்கி கி  ட ப்பது  எவ்வள  வு ரணம் தெரியுமா என  உருக்கமாக   பேசி னார்எப் போ தும்    என்னு  டைய உ  ட லில் தெ ம்பு  இரு க்கிறது,

நடிக்க  ஆ  சையும்   இருக்கிறது , ஆ னால்  யாரும் வா ய் ப்புக்கொ  டுப்பதில்லை  என கல ங்  கி னா ர் . தற்போது  திரையு லகில் ந டி க்காவிட்டா லும்,  ஒவ்வொரு நா ளும் தன் னு டைய காமெடி யா ல் சிறியவர்கள் மு  ல்  பெரியவ ர்க  ள் வரை  சிரி க்க  வை த் து   கொண்டிருக்கும் இவ ருக்கு  இந்த நிலை எ ன ரசிகர்க ள் தங்களுடை ய வே த னை   யை  சமூக வலைத்தள த்தில் தெரிவித்து வரு கிறா ர்கள்.

அதே  நே  ரத்தி …  பிர பல    அ ர சி யல் க ட்சி க்கு  ஆ    தரவாக  முன்ன ணி   ந டிகர் மற்  றும் அரசி யல் தலை    வர் ஒ ருவரை ஓ வராக வி  மர் சி த்து பேசி ய  பின்பே இவ ருக்கு     பட வா ய்ப்புகள்  குறை ந்து ள்ளது.  இ தை  மனதில் வைத் து   கொ ண் டு தான்  ‘கர்ணன் ’ ப ட பாட லை வடி வே லு பா டிய தாக  சிலர் கூ றிவ ருகி றா ர்  கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *