வி ஸ் வாச ம் ப டத் தி ல் வி ல் ல னி ன் ம களா க ந டி த்த சி றுமி ய இ வர்?..தற் போ து எப் ப டி உள் ளா ர் தெ ரி யுமா..!! வை ர லா கும் அ ழகி ய பு கைப் படம் இ தோ..!!

Cinema

த ல அ ஜித், ந யன் தா ரா நடி ப்பில்  கட ந் த வரு டம்  வெ ளி வந்து பா க்ஸ்  ஆபீ ஸ் ஹிட் டா ன   விஸ் வா சம் ப ட ம்  ர சிகர் களிடம்  பெ  ரும் வர வேற்பை  பெ ற்றது . வசூல் ரீ தியா  க வும் பல் வேறு  சாதனை களை படை த்து  வந்தது,அது  மட்டுமல்லாம ல் இது வ  ரை  வந்த  அ ஜி த் பட  த்திலேயே இந்த படம்  தான் மிகப்பெரிய வெற்றி என்  று  கூறப்படு கிறது. வீ ரம், வே தா ளம்,  வி  வேகம்  போ ன்ற  படங்க ளை  தொடர் ந்து இந்த படத் தின் மூ லம் முறை யாக கூட்டணி சே ர்ந்தனர் அஜித்  மற்றும் சிறுத்தை சிவா.

ப்பர் ஸ்  டார் ர ஜினி யி ன் பேட்ட பட  த்திற்கு போ ட்டி யாக  வெ   ளிவந்த இந்த  பட  ம்   தமிழக்தி ல் பேட்ட படத்தை  விட  அதிக வசூலை பெற்றது  . மேலும், படத்தி ற்கு   தமிழகத் தில் கிடைத்த வெற்றியை   தொடர்ந்து தற்போது இ ந்த   படம் தெலுங்கு,  கன்னடம் என் று மற் ற  மொழி  க ளி லும் ட  ப் செய்யப் பட்டது. அது    மட்டுமல் லாமல் இந்த படம் கட ந்த ஆ ண்டு வெ   ளியான படங்  களில் சிற ந்த ப  டமாகவும் ச பத்தில் விருது கூட பெ ற்றது.   இந்த படத்தில் முக்கிய  மாக க  தாபாத்தி ரங்கள்    ம க ள் அனிகாவு  ம் வி ல்லனி ன் மக ளும் தான்  .

அந் த ப ட த்தி ல்  அ பா ம ற் றும் மகள்  சென்டி மென்  ட் தா ன் மைக் கருத்தா க  இருந்  து வந்த  து. இந்த  படத்தில்  அ ஜித் மக  ளாக  பே பி அ னிகா ந டித்தி   ருந் தா ர். அதே   போ ல இந்த படத் தின் வி ல்லனாக ந  டி த்திருந்த ஜகபதி பாபுவின்   ம களாக நேஹா   என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடி  த்திருந்தவரின் பெயர் சலோ னி   உமே ஷ் புர்த். வி ஸ்வாசம் ப  டத்தில்   சிறிது நேர மே வந்  தா லு ம் இ வ ரது கதா பாத்தி ரமும் ரசி கர்கள் மன தில் இ  டம்பி டித்தது.

இந்  த பட த்தி ல் வில் லனு க்கு  மகளா க சலோனி குழ ந்தை  நட்சத் திர  மாக நடித்து  இருப் பார். அந் த படத்தி  ல் அ  ஜித் மக  ளுடன் ஓட்ட ப ந்தய த்தில்  வெ ற்றி பெற    போட்டி போ  டுவார். அ து என்ன  மோ தெரில நி ஜ வாழ் கைளை யும் அ னிகா வுடன்  ஆடை  விஷய  த்  தி ல் பெ ரிய போ ட்டி யே போ டு கிறா ர்.

இ  வ ர் க .வ.ர். ச் .சி உடையி  ல் இருக் கும் பு கைப்படம்  தற்போ  து சமூக   லை  த்தளத்தில்   வைர லா கி வ ருகிறது.    இப்படிலா   ம்  ஆடை  போடு வ   தால் ஒன்று    தெளிவாக  தெ ரிகிற து  தனது எதி ர் கால ம் நடி ப்பு அ ல்லது மா ட லிங்   எ ன்பது     மட்டும்  உறு தியா க உ ள் ளன ர்.இன்  னும்  சொ ல்  ல போ னால் இவ ரை விட ஒரு படி மேல   செல்கி றார் விஸ்வாசம் படத்தில் ந டித்த அ ஜித்தின் மக ள் அனிகா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *