பாகுபலி பட வி ல் ல ன் ரா ணாவின் ம னை வி யாரு ன்னு தெரி யுமா.? ந டிகை யை மி ஞ்சு ம் பே ரழகு..!! அ ழகிய ஜோ டின் புகைப் படம் இதோ..!!

Cinema

பாகுபலி என்ற தி ரைப் படம்  சூ லை 2015ல் வெ ளி யா ன தெ லுங் குத் தி ரை ப்பட ம் ஆகு ம். இ து த மி ழி லு ம் மூ லப் ப திப் பாக வே வெ ளி யான து. இ ந்தி யிலு ம், ம லையா ளத்தி லு ம் ட ப்பி ங் மு றை யில் மொ ழி மாற் றம் செ ய்யப் பட்டு ஒ ரே நே ரத் தில் தி ரை யிட ப்ப ட்ட து. இ தனை இரா ஜமௌ லி என்ற இயக்குனர் இய க்கியுள் ளார். இந்த படம் 3-டி  தொ ழில் நுட்ப த்தி ல் 250 கோ டி ம திப் பீட்டி ல் உ ரு வான து எ ன்ப து கு றிப்பி டத க்க து.

இந்த நி லை யில் தான் பா குபலி ம ற்று ம் பாகுபலி 2 ஆ கி ய ப டங் களி ல் வி ல் ல னா க நடி த்த நடிகர் ராணா டகுபதி உ டன் நடிகை அ னுஷ் கா மற்றும்  த்ரி ஷா உ ள்பட ப ல நடி கை கள் கி சு கி சுக்கப் பட் டார்க ள் என் பது ம்.

அதன் பின்னர் அ து வெ றும் வ த ந் தி எ ன்ப தும் தெ ரிய வ ந்த து எ ன்பது ம் கோ லிவு ட் தி ரையு லக ம் அ றிந் ததே.இ ந்த நி லை யில் த ற்போ து ரா ணா டகு பதி தன து கா த லி யை தன து ட்வி ட்ட ர் ப க்கத் தில் அறி முகம்  செய் துள்ளார் .

பி ரப ல பெ ண் தொழி லதிப ர் மிஹேகா பஜாஜ் என் பவர்தா ன் தனது கா த லி என் றும் அவர் தனது காத லுக் கு ஓகே  சொல் லிவி ட் டார் என் றும் அவ ர் குறி ப்பிட் டு இ ருவரு ம் இணை ந்து எடு த்த பு கைப்பட த்தையு ம் பதிவு  செய்து ள்ளார்.

இத னை அடுத் து ராணா  டகு பதியின் கா த லி இந் த பெண்  தொழி லதிப ர் தான் என் பது உறு தி செய் யப் பட் டுள் ளது. த ற்போது இது  கொரோ ன கா ல ம் எ ன்ப  தனால் திரு மண த் தை மிக  எளி மையா க நட த்தி  உள் ளார் கள். த ற்போது அவ ர்களி ன் தி ரு ம ண புகை ப்பட ம் ச மு க வ லைத் தள ம் மூ ல ம் வெ ளி யான து…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *