விவேக் பல ஆ ண் டுக ள் தே டியு ம் கிடை க் கா த அ ரிய பு கைப்ப டம்..!! தற் போ து தீ யா ய் ப ரவு ம் சோக ம்..!! அப் படி யெ ன்ன பு கைப் பட ம்..!! இ தோ நீங் க ளே பா ருங்க..!!

Cinema

இந்த ப் புகை ப்ப டத் தை த்தான் ம றை ந்த ந டிகர் விவேக் தே டிக் கொண் டேயி ருந் தார். இது அவ ர் அஞ் சல் துறை யி ல் மூன் று மா தங் கள் தொ லை பேசி ஆ பரே ட்டர் பயிற் சி மு டித்த  போ து எ டுத்த ப் பு கைப் படம்.ம துரை தல் லாக்குள த் தில், 1983-ஆம் ஆ ண்டு  மா ர்ச் மாத ம் எடு க்கப்பட் டுள் ளது.ஆனா ல், 38 ஆண் டுக ளாக விவேக் தே டிக் கொ ண் டிரு ந்த இந்த புகைப்படம் க டைசி வ ரை அவ ர் கண் களி ல் பட வேயி ல் லை.இறு தியா க, தான் சே மி த்து வை த்த ப் புகை ப்ப டக் கு வியலி ல் இ ருந்து தே டி எடு த் து இ ன்று கா லை அ தனை ப் பகிர் ந்தா ர் அவ ருட ன் படி த்த  ஒரு தோ ழர். அது பிஎஸ் என்எ ல் ஊழி ய ர்கள் மூல ம் ச மூக வ லைத்த ளத்தி லும் பர வி யது.செ ன் னை பிஎ ஸ் என்எல் நிறு வன த்தில் பணி யா ற்றும் ஒ ரு ந ண்பர் மூ லமா கப் பெ ற்று மூத் த பத் திரி கையா ளர் ஜெ ன்ரா ம்  இந்த ப் பு கை ப்ப டத்தை ச மூக வலை த்த ளத்தில் பகி ர்ந்துள் ளார்.

த ன்னை சுமா ர் 15 ஆண்டு களு க்கு மு ன்பு சந் தி த்த போ தும் கூட விவேக் த ன்னி டம் இந் தப் பு கைப்ப டம் பற் றி கேட் டதை யும் அவர் நி னைவு கூரு கி றார் .இது பற் றி ஜெ ன்ரா ம் பேசு கையி ல், விவேகானந்த னு ம் நா னும் உ ள்ப ட 29 பேர் இ ந்த ப யிற்சி யை எ டுத் துக் கொ ண்டோ ம். 1982-ஆம் ஆண் டு டிச ம்பர் 27-ஆம் தேதி ம துரை  தல் லாகு ளம் தொ லை பேசி இ ணைப் பக த்தில் இந்த ப யிற்சி அளி க்கப்ப ட் டது.அ ப்போது, விவே க் தன து பட் டப்ப டி ப்பை முடி த்து வி ட்டு, மது ரை யில் தனது குடும் பத்து டன் தங் கியிரு ந் தார்.ஜெ ன் ராம் ஒரு வா ட கை அ றையி ல் செல் லூரி ல் தங் கியி ரு ந்தார்.

அந் த நாள் க ளில், வா ர இறு தி நாள் களி ல் த னது ஹார் மோ னி யத்துடன் வந் து விடு வார். கி ளாசி கல் மு தல் பா ப் பாடல் கள் வரை வாசி த் துப் பா டு வார் என்று த னது நினை வ லைக ளைப் பகி ர்ந்து கொ ண்டு ள் ளார் ஜென் ராம்.எங் களு க்கு ப ல்வே று வி ஷய ங்களி ல் க ருத்து வேறு பாடு  கள் இருந் தா லும் இசை யா ல் நாங் கள் இ ணைந் தோ ம். பயிற் சியி ன் போ தே, அவர் பல தி றன் கொ ண்ட  ந பராக த் திக ழ் ந்தார். ஆ னால், அப் போ து எங்க ளுக் குத் தெ ரியா து,

அவர் ஒரு நடி கரா க வி ரும் பி னார் என் று”பயி ற் சி மு டித்த பி றகு வி வேக் ம துரை மற்று ம் திண் டுக்க ல்லி லு ம், நா ன் தூ த்துக் குடி யிலு ம் பணி யம ர்த்தப்ப ட்டே ன்.பிற கு எங் கள து வாழ் க் கைப்  ப யண ம் வே று வே று பா தை யில் பய ணித் த து. சுமா ர் 25 ஆ ண்டுகளு க் குப் பிற கு நா ங் கள் சந்தி  க்கும் வாய் ப்பு கி டைத் தது. அப் போது அ வர் நடிக ராகியி ருந் தார். நா ன் ஊட கப் ப ணியி ல் இ ருந்தே ன். 2007 – 08-ஆம் ஆ ண் டில் ந டைபெற் ற ஒரு நிக ழ்ச் சியி ல் அவ ரை ச ந்தித் தே ன்.அ ந்த நிக ழ்ச்சியி ல் அவ ரைப்  பார்த் த தும், அவ ருக் கு என் னை நி னை விருக் கு மா என்று நி னை த்தே ன்.

ஆ னா ல் என்  னை அவ ர் ஆச் சரி யத் தில் ஆழ் த்து ம் வ கையி ல், பயிற் சி கால த்தி ல் எ ன்னு ட னான அ னை த்து நிக ழ்வுக ளை யும் எ ன் னி டம் பகிர் ந்து கொ ண்டா ர். அது ம ட்டுமல் ல, அந்த  பயிற்சி யி ன் நி றை வில் எடு த்து க் கொ ண்ட அந்த புகை ப்ப டம் என் னி டம் இரு க்கி றதா என்று  மி கவும் ஆ வ லோடு கேட் டா ர்.ஆனா ல் அது என்னி ட ம் இ ல்லை. மூ ன்று மா த பயி ற் சிக் குப் பிறகு அவ ரை அ ந்த ஒ ரே ஒரு தரு ணத் தில் மட்டு மே நா ன் ச ந்திக் கும் வாய் ப் பைப் பெற் றே ன் என்கி றார் ஜெ ன்ராம்.

ஆ னா ல், குறு ந்தக வல் கள் மூல ம் தொ டர்பில் தான்  இருந் தோ ம். ந டந் துச் செ ல்லு ம் தொ லைவி ல்தா ன் அவ ரது வீ டு இரு ந் தது. ஆ னால், ஒரு மு றை சந் திக் கலா ம் எ ன்ற வா ர்த் தை ஒரு நா ளும் எனக் கு தீவி ரமா க ஏற் படவி ல் லை.ஆ னால் இனி அந் த வா  ய்ப்பு கிடை க் கவே கிடை க்கா து என் று நா ன் நினை க்க வே யில் லை.அந் தப் புகைப் பட ம், வி வேக் வெகு நா ள்க ளா கப் பார் க்க ஆ சைப் ப ட்ட அந் த ஒ ற்றை ப் பு கைப்ப டம், இ ன்று உ லக மே பார் த்து க் கொ ண் டிருக் கி றது.

ஆ னால், அ ந்த ஒரு நப ர் மட் டு ம் பா ர் க்கா மலே யே மறை ந்து வி ட்டா ர்.நா ன் நி னைக்க வேயி ல் லை,  அந் தப் புகை ப்படத் தை ப் பார்க் காம லேயே  விவேக் செ ன்றுவி டுவா ர் என் று.இ ன்று கா லை அந்த ப் புகை ப்படத்  தை ப் பார் த் தது ம் க ண் ணீர் வழி ந் தது. அ ந்த பழை ய நி னைவுகளு க்குச்  சென் றுவி ட்டே ன், அ ப்போ துதா ன், விவேக் என் னி டம் இ ந்தப் புகை ப்படத்தை க் கே ட்ட தும் எனக் கு  நினை வி ல் வந்த து எ ன்கி றா ர் ஜென்ராம்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *