கொ ரோ னா த டு ப்பூ சி செ லு த் தி ய தா ல் வி வே க் மா ரடை ப் பி ல் இ ற ந் தா ரா?..வெளி யான உ ண் மை த க வ ல்..!! அட பா வ மே..!!

Cinema

இன்று காலையிலிருந்து நடிகர் விவேக் மா ர  டை ப் பு   கா ர ண மா க   ம ரு த் து  வ  ம னை யி ல்   தீ வி ர    சி கி ச் சை யில்   உ ள் ளா  ர்  எ ன்  ற    செ ய் தி யை க்  கே ட் ட   உ டனே  தமிழ்   திரை யு ல க மே   அ தி ர் ந் து   போய்   இ ரு க்கும் இந்த நிலையில் விவேக்குக்கு கொ டு க் க ப்  ப  ட்டு   வ ரு ம்   சி கி ச் சை க ள்   ப ற் றி   வெ ளி வ ந்து   கொ ண்  டி ரு ந் த து.

தற்போது நடிகர் விவேக் அவர்களின் உ ட  ல்நி  லை   பற்றி   அ றி க் கை   ஒ ன் றை வெளியிட்டுள்ளது எஸ்ஆர்எம் மருத் து வ  மனை . அ ந் த   அறி  க்  கை யி ல்   நடிகர் விவேக் காலை 11 மணி அளவில் சு ய நி னை வு    இல் லா த   நி லை யி ல்   ம ரு த் து வமனை க் கு   அ வ ர து  கு டு ம் ப த் தின  ரா ல்  அ ழை த் து வ ர ப் பட் டா ர்.

உடனே அவ  ச  ர ப்   பி ரிவி ற் கு  அ வ ரை   அ ழை த் து  செ ன் று    சிகி  ச் சை தொ ட ங் கி னோ ம்   அவருக்கு உடனடியாக  ஆ  ஞ் சியோ கி ரா ம்    செ ய் து   அ த னை  தொ ட ர் ந் து  ஆ ஞ்சி யோ பிளாஸ் டி   செ ய்தோ ம்   எ ன் று   கூறியவர்கள்.

தற்பொழுது நடிகர் விவேக்   ஆ ப த் தா ன   நி லையி ல்   தா ன்   இ ருக்  கி றார் . இது  க டு மை யா ன   க ரோ ன ரி  நோ ய் க் கு றி .   இத ற் கு  த டு ப் பூ சி   கா ரண  மாக   இ ல் லா ம ல்  இரு க் க லா ம்   இ ன் று  அ ந் த   அ றி க் கை யி ல்  கூ றி யி ரு  ந்த து .

ஆனால் அவரது நிலை மிகவும் கவ லை க்கி டமா க வே இருக்கி ன்றது என்றும் 48 மணிநேரம் கழி க்க வேண்டும் என்று கூறிவந்த நி லையில் சி கிச் சை பல னின் றி இன் று கா லை உ யிரி ழந்து ள் ளது ஒட் டுமொ த்த மக் களை யும் அதி ர்ச்சி யில் ஆழ் த்தியுள் ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *