நடி கை சா வி த்தி ரியி ன் ம க ளா இ து?..அம் மா வை மி ஞ்சி ய பே ர ழ கு..!! யா ரும் க ண் டிரா த ப ல அரி ய பு கை ப்ப ட ங்கள் இ தோ..!!

Cinema

நடி கை  சா வித் திரி யின் ம க ள்  வி ஜய சா முண் டீஸ் வ ரி த ற்பொ ழு து யா ரும் க ண்டி ரா த ப ல  அ ரி ய பு கை ப்படங்  களை  த ன து  பே ஸ்புக் இ ணை ய  தள பக் க த் தி ல் பதி  விட் டுள் ளார்.   ந டி கை சா வித் திரி  த  மி ழ்  தெலு ங்கு உ ள் ளிட்ட ப  ல மொ ழிக ளில் ஈ டு இ  ணையி ல்லா த நடி கை   யாக   ல ம்  வ ந்த  நடி கை  எ ன் றால் அது சா வி த்தி ரி எ  ன்றே சொ ல்ல லாம். இ  வர்க ளை ரசிக ர்கள் கொ ண் டாடு ம் பே ரழ கியா க தி  ரை ப் பட ங்க ளில்  பட   ம் வ ந் தா ர்.

நடி  கர்   ஜெமி னி க ணே  ச ன் கா த லி  த்து தி ரு ம ண  ம்  செ ய்து கொண் டா ர். ந  டி கை சாவி த்தி ரிக்கு ஒ  ரு ம  க ள் ம ற்றும் ம க ன்  இ ருக்கி  ன்ற னர்.  நி லையி  ல்  இ  வர் கள் சி றுவ ய தி ல்  கு  டும்ப த்தா ரு டன் இ ருக் கும் போ து  எடு  த்துக் கொண்  டா ல் ப ல்  வேறு அ ழ கிய பு கைப்ப டங்க ளை த ற் போ து சா வித் தி ரி யின் ம க ள் வி ஜ ய சா முண்டீ ஸ் வரி ச மூக வ  லைத் தளங் களில்   ப திவிட்டு ள் ளா ர்.

அ தை   பா ர்த்த ர சி கர்க ளு க்கு  இ ன்ப  அ    திர் ச் சி உள்  ள ன ர் . அதில் சா  வித் திரி யின் ம க ன் சதீ  ஷ்கு மார்  பி ற ந்த கு ழந் தை யா  க இரு க்கும் போ து ஜெ மினி க ணே  சன் மற் றும்  சா வித் தி ரி அ வ ரே  கை யில் தூ க்  கி வை த் து கொ ஞ்  சம் அ  ருகி ல் வி ஜய  சாமுண் டீஸ் வரி கு ட்டி பெ ண்ணா க தம் பி  யை ரசி த்தவா று புகை ப்படத்தை  வெ ளியிட் டுள் ளார்.

அ ந்த அ ழ கி ய அ  ரிய புகை ப்பட  ங்களை விஜ ய சா  முண் டீ ஸ்வரி தற்  போ து இணை  ய த ளத் தில்  ப தி விட்டு ள் ளார் பா ர் த்த  ர  சிகர்  கள் மே லு ம் அ ந்த பு  கை ப்ப டத்தை வை ர  ளா கி  கொ  ண்டு வரு  கின் றா  ர்கள்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *