ந டிகை மீ னா வின் அம் மா வை பா ர்த்துள் ளி ர்கள?..அ ட இ வர் தா ன அப் படி மீ னா வை போ ல வே இ ருக் கி றார்..!! இ தோ நீ ங்க ளும் பா ருங் க..!!

Cinema

தமி ழ் சினி மாவில் 9 0ஸ் கிட்ஸ்க ளின் க ன வு க்கன்னி என்றால் நடிகை மீனாவைதான் படக்கென சொல்வார்கள். தமிழ்த் திரை யுலகில்   கு ழந் தை ந ட்சத் திர மாக  அ றி முக மாகி,  க தாநா யகி யாக உய ர்ந்தவர் நடிகை மீனா. ரஜினி அங்கிள் என கு ழந்தை நட்   சத்தி ரமாக  நடித் த மீனா, அதே ரஜினி யுடன்   டூயட் பா டும் அ  ளவுக்கு  சி னிமா த்து றை  யில் கோ லோச்சி னார். 1982ல் வெளியான ‘’நெஞ்சங்கள்’’ பட த்தில்   தான் கு ழந் தை ந ட்ச த் தி ரமாக அறி முகமா னார் நடிகை மீ னா அவர்கள். தொட ர்ந்து வந்த அன் புள்ள ரஜினிகாந்த், நடிகை மீனாவு க்கு நல் லபெ  யரை வா   ங்கிக்  கொடு த்தது.  1991ல் ‘ என்ராசாவின் மனசிலே’ ப டத்தில் நடிகர் ரா  ஜ்கிரணுக்கு    ஜோ டி யாக அ றிமுகம் ஆன மீனா, 90களின்  கனவு  தே வ தை  யா க வல  ம்வந் தார்.

தி ரு மணத் துக்கு பி ன்னர் சில கா  லம் ந டிப்பில் இருந்து ஒ து ங் கி இருந்தவர். இப்போது தொ  லைக்கா ட்சி ரி யாலிட்டி ஷோ க்க லில் ந டுவ ராக தரிசனம்  ரு வதோ   டு, மீ   ண்டும்   நடிக் வும்  தொ டங் கி இரு  கிறா  ர். நடிகை  னாவைப் போ லவே அவரது மகளும் கு ழ ந் தை நட் சத் தி ர  மாக அறி மு  க மாகி தி ரை யில் க ல க்கிக்  கொ  ண்டு இருக் கிறார்.   தெறிப்ப டத்தில் இளை யத ளபதி விஜயின் மக ளாக நடித்தார். நடிகை மீனாவுக்கு தற்போது 43 வயது ஆகிறது.

அவ ர் அ ண்  மை  யில் நடத்திய   போட்டோ சூ ட் இ ணைய த்தில் வை ரல் ஆகிவ ரு  கிறது. இப் போ து ந ல்ல க தையுள்ள படங்க ளா  க  தேர்வு செய்து நடித்து வருகிறார். தமிழை  விட ம லை யா ளத் தில்   நிறைய பட ங்கள்   நடிக்கிறார். அடுத்து அவரது நடிப்பில் த்ரிஷ்ய  ம் 2 படம் வெ  ளி யாக உள்ளது. மீனாவின் ம க ள் நை   னிகாவை தெறி  படத் தில் பா ர் த்தி  க்கி றோ ம். அவர் எப்படி நடிப்பார் என்பதும் தெரியும்.

நடி கை   மீனாவி ன் மக ள் மற்று ம் கணவரை  நாம் பார்த்திரு  ப்போம். ஆ னால் இதுவரை   அவரி ன் தா ய் தந்  தையை பா ர்த்ததில்லை  . இ ந்நிலை யில் நடிகை மீனா  வின் தாய் தந்   தையின்   புகை ப்படங்கள்  வெளி யாகியு ள் ளது. இ தை பார்த்த ரசிகர்கள் அந்த புகைப டத் தை ஷேர் செய்தி வருகி ன்றன ர். இதோ அந்த புகைப்ப டங்கள்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *