ராகவா லாரன்ஸின் ம கள் த ற் போது எப் ப டி இருக் கி றார் தெரி யு மா?..அ ப்பா வை போ ல வே ம க ளும் இ ருக் கி றார்..!!வ லை தள ங்களில் வாழ் த்து கள் கூ றி வ ரும் ரசி கர்கள்..!!

Cinema

நட ன  இய க்கு னராக சினி  மாவி ல் த ன பய ண த்தை தொட ங்கி யவர், இன்று  நடிகர்  தயா  ரிப்  பாளர் என பல படி உயர்து ள் ளார் ரா கவா லாரன்ஸ். இவ ருக்கு சினி மாவி னை தா ண்டி பல ந ல்ல செயல் க ளை யும் உதவி க ளையும் செய் து  வரு வதா ல், பல ரும்  நல் ல ந டி கர் என்ப தை யும் தா ண்டி நல் ல குண ம் கொ  ண்ட ந ல்ல ம னி தர் எ ன பா ரா ட்டி வரு வா ர்கள். தொ ண்டு நிறு வனத் தின் மூ லம் நடி கர் லா ரன் ஸ் பல் வே று ஆ தரவ ற் றோ ர்களு க்கு உதவி க்க ரம் நீட் டி வரு கி  றார். இதனா ல் இவ ரு க்கு ப ல்வேறு ரசி கர்க ளும் இரு ந்து வரு கின் றனர்.சமீப த் தில் கூ ட இவ ர் தர் பா ர் இசை  வெ ளி யீட்டு விழாவு க்கு வ ந்து பே சி ய பே ச்சு ரசி கர்கள் இ டையே, ஒ ரு ச.ர்.ச்.சை.யை கிள ப் பியது.

அந் த மே  டையில் அ வர், நான்  சி றுவய  தில் இரு க்கு ம் போ து க மல் போ ஸ்ட ர் மீது சா ணி எ ல் லாம் கூட அடித் துள் ளே ன். அப் ப எ னக்கு விவர ம் தெ ரியா து. என் த லைவர் மே லே இரு க் கிற பிரி யத் த னால் தான் நான்  செய் தேன். ஆ னால் சி னிமா வு க்கு வந் த பிற கு தா ன் தெ ரிந் தது, கமல் ரஜினி  வே ர் வே று இல் லை, இ வ்வ ளவு ஒற்று மை யாக பழகு கி றார்கள் என கூறி னார்.என் னதா ன் லா ரன் ஸ் ச.ர்.ச்.சையி.ல் சி.க்.கி.னா.லும் ஆ தர வற்ற   குழ ந் தைக ளு க்கும் உட ல் ஊன மு ற்ற குழ ந்தை க ளு க்கு ம் உ தவும் ம னப்பா ன் மை கொ ண் டவர் ரா கவா லாரன்ஸ்.

அத ற் கென தனி யா க ஒ ரு டிர ஸ்ட்   வை த்து நட த்தி வரு கி றார். இவரு க்கு லதா என் ற ம னைவியு ம் ராக வி என் ற ம களும் உ ள் ள னர். ராகவி 1999ஆ ம் ஆண் டு பி றந் தார். ராகவேந்திரவின் தீவி ர பக் த ர் ஆ ன லாரன்ஸ் தன து மக ளுக் கு ராகவி என  பெ யர் வைத்து ள் ளார்.சென் னை யில் உ ள்ள எஸ்.பி.ஓ.எஸ் ப ள்ளி யில் தா ன் படி த் து ள்ளார் ராகவி. த னது பள்ளி பருவத் திலே யே தன து அப் பா வை போ ல வே அ வரு  டைய ட்ரஸ் ட் டில்  மெ ம் பர் ஆகி அ ங்கு உள்ள குழந் தைகளுக் கு உத வி செய் து வந்தி ரு க்கி  றார்.

மே லும், 12ம் வகு ப் பில் நல் ல மதிப் பெ ண் எடு த் தால் தற் போது SRM யூ னிவர் சிட் டியில் இடம்  கி டை த்து, தற்  போது அங் கேய படிப் பை நி றை வு செ ய்து இருக் கிறாரா ம்.த னது அப் பா வின் டா ன்ஸ் இவ ருக் கு மிக வும் பி டித்த ஒ ன் றாக இருந் ததால்  த ன கல் லூரி வி ழா வுக்கு அ ப்பாவி னை  கெஞ் சி வ ரவ ழை த்து அந்த ஸ்டேஜி ல் இ ருவ ரும் டா ன்ஸ் ஆ டியுள் ளனர். இவ ரும் லா ரன் ஸை போ ல வே ஒரு  நட ன இரு க்கு னரா  க வர வாய்ப்பு கள் அ தி கம் இரு க்கிற து.

மே லும்  இ வர் அ வ ரை போ ல வே பல ரு க்கு உதவி யு ம் பு ரிந் து வ ருகி றா  ர் .கொ.ரோ.னா சமய ங்க ளி ல் தன து குழு  வுடன் செ ன்று நெ டுஞ் சா லைக ளில், மற்று ம் ஆ த.ர.வ.ற்று சாலை க ளில் இருக் கு ம் ம க்க ளு  க்கு தின மு ம் உ ணவு உ டை என தே வை  யான அ டிப் படை உதவி க ளை செய் து வ ந்து ள்ளா ர். இது அனை த் துமே த ன குழு வில் இரு க்கும் ந ப ர்க ளின் சொந் த செ ல வில் பார் த் து வந்து ள்  ளார் எனப தே ஆச்ச ர்யப் ப ட வை க்கி றது.

மே லும் ந டன ம் மீது  ஒ ரு ஆ ர்வ ம் எ ப்போ து மே இருப் ப தாக   வும் கூடி ய விரை வி  ல்  என் னா ல் முடி ந் தால் ஒரு  நட ன பள் ளி  தொ டங் கி  மாணவர்க ளை ஊ க்கப டுத் தி நட ன ம் கற் று கொ டுக் க பிளா ன் செ ய்து வரு வதா க வும் கூ றியிரு  ந்தா ர்.அ து மட்டு ம்  இல்  லா மல் , கொ.ரோ.னா கால த்துக் கு  மு ன் பாக ப ல ஊ ருக் கு  நேரி ல் செ ன் று தன து சே  வைகளை   வழ ங்கி வ ந்த தாக வும், இந் த லா க்டவு ன் கார ணத் தா ல் எங்  கள் குழு  போ ட் டு வை த்தி ருந் த திட்ட த்தி ல் பா தியை  கூ ட செ யல் ப டுத்த முடி யா மல் உள் ளது எ னவே கூடி ய வி ரைவி ல்  எல் லா ம் பழை ய நி லை க்கு மா ற வே ண் டி கொ ள் வ தா க தெரி வித்தி ருந் தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *