மோ ச டி வ ழ க்கி ல் சிக் கி ய ந டிகர் சரத்குமார் மற்றும் ராதிகா சரத்குமார்..!! ஓ ரா ண்டு சி றை த ண் ட னை என்ன கா ர ணம் தெ ரி யுமா?..அ தி ர் ச்சி யா கும் ரசி கர்கள்..!!

Cinema

த மிழ் சினி மா வில் மி கவு ம் பிரப லமா ன ந டிகர் ம ற் றும் நடி கை தான்  சரத் கு மார், ராதி கா ச ரத் குமார். இ வர் கள் 90-க ளில் த மிழ் சினி மவி ன் மு ன்ன ணி நட்ச த் திரங் க ளாக விள ங் கியவ ர்க ள்.மே லும் தற் போ து இவ ர்க ள் இரு வ ரும் முழு நேர அ ரசிய  லில் இற ங்கி, நடி கர் கமலி ன் கட் சியு டன் கூ ட்ட ணி அமை த் து ச ட்ட ம ன்ற தேர் த லி ல் போ ட் டி யிட் டனர்.

இந் நி லையி ல் த ற்போ து நடிகர் சர த் குமார்  மற் றும் ராதிகா சர த்கு மார் இ ருவரு க் கும் செ க் மோ சடி வழ க் கி ல் ஓரா ண்டு சி றை தண் ட னை எ ன நீதி மன் றம் உத் தர விட் டு ள் ளது.

மே லும் செ ன் னை எ ம்பி எ ம் எல் ஏ வழ க்கு க ளை வி சா ரிக்கு ம் சிறப் பு நீதி ம ன் றம் தா ன் இ ந்த தீர் ப்பை  வழ ங்கியுள் ள து. தண்ட னை யை நி றுத்தி வை க்க க்கோ ரி சர த்குமார் ம ற் றும் ரா திகா தர ப்பி ல் ம னு தா க் க ல் செ ய்துள் ள னர்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *