நடிக ர் விஜய் ஆண்டனியின் ம னைவி யை பார்த் துள் ளீர்க ளா..!! மு தல் மு த லில் வெ ளியா ன புகை ப்படம்..!! இ தோ பா ருங்கள்..!!

Cinema

தள ப தி வி ஜய் ந டிப் பி ல் வெ ளி யான சு க்ரன் படத் தின்  மூல ம்  தமி ழ் திரை யுலகி ல்  இசைய மைப்  பாளராக அறிமு கமா ன வர் விஜய் ஆண்டனி.ப ல மு ன்ன ணி நட் சத் திர ங்க ளின் ப ட ங்களு க்கு தொ டர் ந்து இசை ய மை த் து வந் த இ வர், ‘நான்’ எனு ம் ப டத் தின் மூல ம் க தாநா ய கனாக அறி முக மா னார்.

இத ன் பின் சலீ ம், பிச் சை க் காரன் உ ள் ளி ட்ட சூ ப்பர் ஹிட் ப ட ங் க ளை  நடி த்து ம க் களி டம் வரவே ற் பை பெ ற்றார்.மே லும் கூடி ய வி ரை வி ல் இவ ரது நடி ப் பில் கோ  டியில் ஒரு வன் எ னும் திரை ப்ப டம் வெ ளியாக விரு க்கி றது.தமி ழக த்தில் இன் று த மி ழ க சட் டப்பே ர வை தே ர் தல் 2021  விறுவி றுப் பா க நடை பெ ற்று வரு கிற து.

இதி ல் த மி ழ் தி ரை யு ல கில் சேர் ந் த பலரு  ம் தங் க ளது வா க் குக ளை செ லு த்தி வ ரு கி ன்ற னர். இந்நி லை யில் ந டிகர் விஜ ய் ஆ ண்டனி த னது ம னை வி பாத் திமா வு டன் செ ன்று தன து வா க் கை ப திவு செ ய் து ள் ளார்.இதி ல் முத ல் முறை யா க த னது மனை வி யை அனை வரு க் கும் தெரிய வை த் து ள்ளா ர்.இ தோ அந்த புகை ப் படம்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *