இர ண் டா வது மு றை யாக க ர்ப் ப மா க இரு க் கிறாரா..!! சிவகார்த்திகேயனின் ம னை வி ஆர்த்தி..!! இ தோ நீங்க ளே பாரு ங்க..!!

Cinema

தமி ழ் திரையுலகி ல் தற் போ து மு ன்ன ணி நட்சத்தி ரங் க ளில் ஒரு  வராக வி ளங்கி  வருப வர் ந டிகர் சிவ கார்த்திகேயன் .இவர் நடிப்பில் தற்போ து உரு வாகியு ள்ள  டாக்டர்  படம்  வரும்  ரம்சா ன் பண் டிகை  அ ன்று வெ ளியா கவுள் ளது.நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் த னது மாம ன் ம கள் ஆர் த்தி யை தி ருமண ம் செய் து கொ ண்டா ர் என் பதை அறி வோ ம்.

இ வர் கள் இ ருவ ரு க்கும் சில ஆ ண்டு களுக் கு ஆராத னா எனு ம் பெ ண் கு ழந் தை பிற ந் தது.இந்நி லையி ல் ந டிகர் சிவகார்த்திகேயனின் மனை வி மீ ண்டு ம் க ர்ப்ப மா க  இருக் கி றார் என கூ றி வரு கி ன்ற னர்.அ தற்கு முக் கி ய காரண மா க கூற ப்படு வ து,

இன் று நட ந்த த மிழ க சட்ட ப் பேர வை தே ர்த லி ல், சிவகார்த்திகேயனுடன் வாக் க ளிக் க வ ந்த அவ ர து ம னைவி கர் ப்ப மா க இரு ப்ப து போ ல் புகை  ப்ப டம் ஒன் று எ டுத்து ள்ள னர்.அத ற்கு ஏற் றா ர் போ ல் அவ ரு ம் ஷா லை வை த்து மறை த்துள் ளா ர். இத னால் நடி கர் சிவகார்த்திகேயனின் ம னை வி இர ண்டா ம் முறை  கர் ப்ப மாக இருக் கி றா ர் என கூறு கின் றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *