டே ய் ப ச்ச க்கிளி எ ங்க போ ற..கா ச்சி யில் வந் த இ ந்த ந டிகர் எ ன்ன அ னார் தெ ரி யு மா?..அ ட பா வ மே இ வரு க்கு இப் படி ஒ ரு நி லை மைய..!! அ தி ர்ச் சி யான ரசி க ர் கள்..!!

Cinema

ம லை யாள  ந டிகர் ம ம்முட்டி நடி த்த ம றுமல ர்ச்சி என் னும் பட த் தின் மூ லம் மக் களி டையே புக ழ்பெ ற்ற வர் கே.பாரதி. இந் த படத் தா ல் தான் தன் னை எ ல்லோ ரும் அடை யா ளம் கண் டு கொ ள்கிறா ர்கள் என கூறி  த னது பெ யரி னை ம றுமலர் ச்சி பாரதிஎன தா னே மா ற்றி கொண் டார். இ ந்த பிரபலத் தி னை வை த்தே மக் களிடை யே நற் பெய ரை எடுக்க வேண்டு மென அத ன் பிற கு விஜ யகாந் த் நடி த்த கள்ள ழகர், சர த்கு மார் நடி த்த மா னஸ்த ன் படங் களை இய க் கினார். கடை சியா க வள் ளு வன் வா சுகி எ ன்ற பட த்தை  இய க்கி னார்.அவர் இயக் கிய மான ஸ்த ன் பட த்தில் அவ ரே ஒரு   காமெ டி ரோ லிலும் நடி த்தி ருப் பார்.

டே ய் பச்ச க்கி ளி.. எ ங்க  போற.. எ ன அதீ த குர லில்  கத் தி வடிவே லு வை பய முறுத் து வது என அ ந்த காட் சி னை ம றக்க முடி யாத அள விற் கு சிரிப் பி னை வரவ ளைதி ருப்பா ர். கடை சியா க எடு த்த தி ரை படம் ஓ டாத கார  ணத் தா ல், தா ன் இனி அச் ச கம் வை த்து அ ந்த பணி யி னை  தொட ர்ந்து வரு கிறா ர்.பார திக்கு கட ந்த சி ல மா தங் களு க்கு முன் பு இ ரண்டு சிறு நீர க ங் களு ம் பாதிக் கப்ப ட்ட து.

இத  னால் அ வர் தனி  யார் மருத்து வம னை ஒன்றி ல் அ னும திக்க ப்பட் டு சி கி ச் சை  பெ ற்று  வ ந்தா ர். அவ ருக் கு மாற் று சி று நீ ரக ம் பொ ரு த்த வேண் டும் என் று டாக் டர் கள்  தெ ரிவித் தன ர். இதற் கு லட் ச க் க ண க் கில் செ லவா கு ம் என் று அவர் குடு ம் பத்தி னர் த யங் கி உள் ளன ர்.உ தவி என் று யா ரி டமும் அ வர் போ க மாட் டா  ராம்.

த ன் னி டம் யா ரேனு ம் உத வி கே ட் டு தா ன் வர வே ண்டும் என் ற எண் ண ம் கொ ண்ட வ ராம். அவர து கு டும்பத் தி னர் இ ந்த ஒரு கார ணத் திற் க்கா க அந் த அறு வை சிகிச் சை யை தள் ளி வை த்து ள்ள னர். அவ ரின் நி லை  மீ ண் டு ம் மோ ச மாக வே று வ ழி யே இல் லாம ல் இ யக்கு னர் ச ங்கத் தின் நி தி உ தவி யா ல் அ வருக் கு மா ற்று சிறு நீ ரக ம் பொ ருத் தப் ப ட்டது.

மூன் று மா த மாக மருத் துவ ம னை வாச த்தி ல் இரு ந்த அவ ர் நல மா க வீ டு திரும் பியு ள் ளார். அவ ர் உட ல்நி லை யி ல் நல் ல முன்னே ற்ற ம் ஏற் பட்டிரு ப்ப தா க மருத் துவ ம னை  வட்டா ர ங் க ள் தெ ரிவி க்கி றது. இ யக்கு ன ர் சங் கமு ம் தொ  டர் ந்து அவரு க் கு உ தவி  செ ய்து வரு கிற து.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *