தொ குப்பா ளி னி சா ன்ட்ரா வின் இ ரட் டை கு ழந் தை களை பா ர்த்து ள்ளிர் கள?.. முத ன்மு றையா க வெளி வந்த அ ழகி ய போ ட் டோ..!! இ தோ பா ருங்க..!!

Cinema

90க ளி ல் இரு ந்த பி ரபலங் கள் ப லரை ந ம்மா ல் ம றக்க  முடியா து. அ ப்ப டி ஒரு பி ரப லம்  தான் தொ குப் பா ளர் பிரஜன்.ஒரு இ சை தொ லைக்கா ட்சி யில் தொகு ப்பா ளராக இருந் த அவருக் கு ஏகப் பட்ட  ரசி கர் கள் வட் டா ரம் இரு ந்தது . அதி ல் இருந் து அப்ப டி யே சீரி யல் பக் கம் வந் தார், அ ங்கே யும்  வரவே ற்பு கள் நன் றாக இரு ந் தது.

பிர ஜன் ஒ ரு ப டி  மே லே போ ய் ப டங்க ளில்  வாய் ப்பு தே டும் பணி யி ல் இ றங்கி னார், ஆனா ல் அ வரு க்கு ஏற் றா ர்  போ ல் ஒரு  பட மு ம் அ மைய வி ல்லை என் று தா ன் கூற  வேண் டும் .இடை யி ல் சீரியல் ந டி கை  யான சான் ட்ரா வை கா தலி த்து தி ரும ண ம் செ ய்தா ர்.

பி ன் சீ ரியல் ப க்க ம் மீ ண் டும் வந் த  அவர்  சி ன்ன தம்பி என் ற சீரி ய லில்  நடி த்து வந் தா ர், அது மு டி ய இப் போ து அன் புட ன் குஷி  எ ன்கி ற சீ ரி யலில் நடி க்கிறா ர்.கடந் த வரு டத்தி ற்கு மு ன் பிர ஜன்-சான் ட்ராவு க்கு இ ரட் டை பெ ண் குழந் தை கள் பி றந்தா ர்க ள்.

அவ ர்க ளி ன் இரண் டாவ து பிறந் தநா ளை அ வர்கள் கோ லா கலமா க கொ ண்டா டினா ர்க ள்.தற் போது மு தன்மு றை யாக 2 வய து ஆ ன தங் கள து  இரட் டை  குழ ந்தை யின்  புகை ப்பட த்தை வெ ளியிட்டு ள்ளா ர் சான்ட்ரா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *