கல க்க போ வது யா ரு அறந் தாங்கி நிஷா வி ன் குழ ந்தை யை பார்த்துள்ளி ர்கள?.. அம் மா வை போ ல சே ட் டை செ ய்யும் வீடி யோ..!! இ தோ நீ ங்களே பா ருங்க..!!

Cinema

பி க் பாஸ் நிகழ் ச்சி யில் கலந் து கொ ண் டு மக் களி ன்  எதிர் பார் ப்பி  னை தவி டுபொ டியா க்கிய வர் தா ன் அறந்தா ங் கி நிஷா.இவர் பொது நலத் தில் அதி க அக் க றை கொ ண் டவர் மட் டுமி ன்றி ப ட்டிம ன்ற பேச் சாள ரும் கூ ட… உண்மை யை  உறக் கக்கூ றும் இவரின்  பேச் சு ரசிக் கும்ப டியா கவே இ ருக் கும்.அது மட்டுமி ன் றி இ வரது எது கை, மோ னை  பேச் சி ற்கு என் று த னி ரசி  கர்கள் பட் டாளம்  உ ண்டு.

இத னால் பி க்பா ஸ் நி கழ்ச் சியில் இவர்  வந்த  பி ன்பு மி கவும்  நன் றாக வி ளையா டு வார் என் று எதிர் பார்த் த ரசிகர் களு க்கு ஏமா ற் ற மே எஞ் சி யது. ஆ ம் இ வர் அர் ச்ச னா, ரி யோ கூட்ட ணியி ல் சேர் ந்து அவர்க ளுக் கு சப் போர் ட் செய் து  விளை  யா டி வந்  தா ர்.அ றந் தாங்கி நிஷா பிக் பாஸில்  க லந்து கொ ண்ட போ து த னது கு ழந் தை சஃ பாவை க் குறித் து அவ ர் கூறி ய உண் மை ஒட் டு மொத்த பா ர்வை யாளர்க ளை க ண்க லங்க வைத் தது.

இந் நி லையில்  தனது  மக ள் சஃ பாவிட ம் நி ஷா தண் ணீ ர் கேட் டுள் ளார். அதற் கு அவ ரது கு ழந்தை  சம த் தாக எடுத்து க் கொண்டு வந் து கொ டுக்கின் றது. அம் மா வின் க ல ரை அப் படி யே தன க் குள் பது க்கி க ரு ப்பு வை ரமா க அழகி ல் ஜொலி க்கு ம் சுட் டிக்குழந் தை யின் கா ட்சியி னை தற் போது கா ணலா ம்.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Aranthai Nisha (@aranthainisha)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *