த ளபதி விஜய்க் காக காத் தி ருக்கும் இயக் குனர் வெற்றிமாறன்..!! தள பதி 66 இ ந்த கூட்டணி தானா..!! இ ணை யத்தில் லீ க் ஆ னா தக வல்..!!

Cinema

தளபதி வி ஜ ய் தமிழ் சினிமாவின்  உச்ச நட்ச த்திரமாக விள ங்கு பவர், இவரி ன் திரைப்  படங்கள்  தொடர்ந்து மிக பெரிய வசூல் சாத னை படை த்   து வருகிற து.அந்த வ கை யில் இவர் நடிப்பில் கடந்த ஜனவரி மாதம் வெளியான மாஸ் டர் திரைப்படம் ரூ .250 கோ   டிக்கும்  மே ல் வசூல்  செய் து  சாதனை ப டைத்த து.அதனை  தொ  டர்  ந்து த ளபதி விஜ ய் தற் போது இயக் குனர் நெல்ச  ன் திலீப்குமார் இய க்கத்தி ல் த ளபதி 65 பட த்தில் நடி க்கவு ள்ளா ர்.

இப்ப டத்தின் மீ தான  எதி ர்பார்ப் பு இப் போதே  மிக  அதி கமா க உ ள்ளது .இந்நி  லை ல் தமிழ்  சினிமா வின்   மிக மு க்கிய இ  யக்குனரான  வெற்றிமாற ன் அளித்த சமீ  பத்திய பே ட்டியில் தள பதி விஜய்யுடன்  இணைவது குறித்து  பேசியுள் ளார். ஆம்,  தற்போ து சூரி, விஜ ய் சே துபதி  நடிக் கும் ப  டத் தை இ யக்கி வரு வதா கவும்.

இ ப்படத்  தை மு டித்து விட் டு RS In fotainm ent க்கு ஒ ரு ப  டம், மே லும் சூர் யாவின் வாடி வாசல்  என  மூன்  று திரைப்படங்  களை மு டி  க்கவுள்ளதா  க கூறியு ள் ளார்.அது மட்டுமின்றி இப் பட ங்களை முடித்து விட்டு தளப தி  விஜய்க்கா க காத்திருக்க போ  வதாக கூறி யுள்ளா  ர். மே லும் அசுரன்   பட த்தை முடித்துவிட் டு தளபதி யை சந் தித்தா கவும்  அப்போ து தான் இ து கு றித் து பே சியதா க வும் கூ  றினா ர்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *