மம்முட்டியா இது?..ப்ரு த்வி ராஜ் ம னை வியு டன் எடுத்த செ ல்ஃபி..!! வை ரலாகும் புகைப்படம் ஷா க் கா ன ரசிகர்கள்..!!

Cinema

மலை  யாள சூப்பர் ஸ் டாரான மோகன் லால், முத ல் முறை யாக டைர க்ட் செய்யும்  பெரிய பட்ஜெட் ப டம் பர்ரோஸ் .இ ந்த படத்தின் து வ க் க விழா  பூஜையுட ன், சமீப த்தில்  எ ர்ணாகுளத் தி ல் துவங்  கப்பட்டதுஇ ந்த  வி ழா தொட ர்பான பல  ஃபோட்  டோக்கள் ச   மூக வலைத  ளங்களில் உலா வந்து கொண்டிருக்கின்றன.

இ தில்  பலரது   ன த்தையும் க  வர்ந்த ஒரு ஃ  போட்டோ தான், ப்ருத்  விராஜின் மனைவியும்   தயா ரி ப்பாளருமான சுப் ரியா மே  னனுடன் ம ம்முட்டி  எடு த்துக்  கொண்ட  செல்ஃபி .இந் த ஃபோ ட்டோ வை சுப்ரி யா  தன து இ ன் ஸ் டாகிராம்  பக்கத்  தில் பகிர்ந்த தும், இது இ ணை யத்தி  ல்  வைரலாக   துவங் கி விட்ட து.

அந் த ஃ போட் டோ வுடன்,  ஹார் ட் எமோ ஜியு டன்,  விலை  மதிப் பி ல்லாத  செ ல்ஃபி என சு ப்ரி யா கு றிப்பிட்  டிருந்தார்.இதே வேளை,  குறித்த   புகைப்  படத் தில் ம ம்மு ட்டி  மிகவு ம் வயதா ன  தோற்றத் தில்  இரு ப் பது ரசிகர் களு க்கு அ திர்ச் சி யை  கொ டுத்ரு  துள்ளது..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *