நடிக ர் வடிவேலுவின் 15 வ ருட சினி மா ராஜ் யம் உ டை ய இது தான் கா ர ணமாம் ..!! ச கநடி கரின் ப ரபர ப்பு பே ட்டி..!!

Cinema

தமிழ்  சினிமா வில் காமெடியில்  உச்ச நடி கராக வலம் வருபவர் வடிவேலு. இவர் படங்களில் நடிக்கமால் இருந்தாலும், இவருடைய காமெடிகள் ரசி  கர்கள் மத்தியில் நீங்கா இ டம் பிடி த்த ஒன் றாக இருந்து வ ருகிறது.இந்த நிலையில், இவருடைய திரை   ப்பயண ம்  இப்படி சுக்குநூறாக உடைந்து என்ன காரணம் என நடிகர் சிங்கமுத்து தெரிவி த்துள்ளார்.நடிகர் சிங்கமுத்து  மட்டுமின்றி  ஜோதிட ரும் ஒருவ ம் கூறியு ள் ளா ர்.

அவர் வடி வே லுவை ஜாதகத்  தை கணித்து இந் த தகவலை  வெளியிட்டுள்ளா ர்.அதில், வடிவேலுவின் திரைப்  பய ண ம் சு க்கு நூறாக உடைய  அவரு டைய ஜாதகத திசை தான் காரணம் என தெரிவித்துள்ளார்.அதனால்  தான் த யாரிப்பாளர்க ளையும் அரசிய ல்வாதிகளை பற்றி பேசி  வம்பை  வி லை  கொடு த்து  வாங் கிக்  கொ ண்டார்.

மீண்டும்  அவர் சினிமா வில் ந டிக்க வந் தால் என்னுடைய  முழு சப்போர்ட் அ வருக்கு  இருக்கும்  ஏனென்  றால்  அவர் மி கப் பெரிய திற மைசாலி எ ன தெரிவி த்  துள்ளார்.மேலும், வ டிவேலு மற்று ம் சிங்கமு த்து இருவருக்கும் இ டையே  தொ டர்ந்து க ருத்து வே றுபாடு இருந்து  வருகிறது .வடிவேலு சிங் கமுத்து மீது 7 கோடி ரூ பாய் மோசடி வ ழக்கு பதிவு  செய்து  உள் ளா ர், அ ந்த வழக் கு நீ திமன்றத் ல்   நிலு வையில் இருந்து வரு  கிறது என்ப து குறி ப்பிடத் தக்கது.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *