ம களி ன் பிற ந் தநா ளை கோ லாக ல மா க கொ ண் டா டிய ரியோ ராஜ்..!! இ ணை ய த்தி ல் ரசி க ர்க ளால் வை ரலா கும் பு கைப்படம் உ ள்ளே..!!

Cinema

ரியோ ஸ்ருதி மகள் ரி தியி ன் மு தல் பிறந் தநா ளை கொ ண் டாடிய பு கைப் படங்க ள் இணை யத்தள த்தில் வைர லாகி வரு கிறது.பிர பல மியூ சி க் தொ லைக் காட் சியில் நி கழ்ச்சி தொ குப்பா ளரா க இ ருந்து, த னது கல கலப் பான பே ச்சாலும், செ யலாலு ம் ரசிக ர்களி  டை யே பெ ரும ளவில் பி ரபல மான வர் ரியோ ராஜ்.

அ தனை தொ டர் ந்து அ வர் பி ரப ல விஜய் தொ லைக் காட் சியில் ஒளிப ரப் பா ன சரவணன் மீனாட்சி எ ன்ற தொ டரி ல் சரவ ணனாக நடி த் ததன் மூல ம் மக் களி டை யே மே லும் பிர பல மா னார்.அ தனை தொட ர்ந் து சி ன்னத் திரை யில் இரு ந்து வெ ள்ளி த்தி ரைக்கு தா விய ரியோ.

ச த்ரியன் மற் றும் நெஞ்ச மு ண்டு நே ர்மை யுண்டு ஓடு ரா ஜா போ ன்ற திரை ப்படங் களில் க தா நாய கனாக நடித் துள்ளா ர்.கடந்த சி ல ஆ ண்டு களு க்கு மு ன்பு ரியோ ஸ்ருதி எ ன்ப வரை கா த லித்து திரு ம ணம் செ ய் தார். அவ ர்க ளுக்கு அழ கா ன பெ ண் கு ழந்தை  உள் ளது. இக் குழந் தை க்கு ரிதி எ ன பெ ய ர் வை த்துள் ளனர்.

த ற்போ து அவ ரது இன் ஸ் டாரா கிரா ம் பக் கத் தில் அ வரது மக ளி ன் மு தல் பிற ந்தநா ளை கொ ண் டாடிய அ ழகிய புகை ப்படங்க ளை வெ ளியி ட்டுள்ளார். இந் த புகை ப்பட ங்கள் இ ணை யத்தளத்தில் ர சி கர்கள் ம த் தியில் செ ம வை ரலாகி வரு கிறது.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rio Raj (@rio.raj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *