ர த் த ம் சொ ட் ட சொ ட் ட நிற் கு ம் கவின்..!! வெ ளியா னது லிஃப்ட் ப ட த்தின் மோ ஷ ன் போ ஸ்ட ர்..!! இணை யத்தி ல் வை ரல க்கி வ ரும் ரசிகர்கள்..!!

Cinema

பி க் பாஸ் நிகழ் ச் சி மூ ல ம் மிக வு ம் பிர பல மா ன ந டி கர் கவினுக்காக த மி ழ் சி னி மா வில் இ ளம் இய க்கு னர் கள் 6 பேர் ஒன் று சே ர் ந்து இரு க்கி றா ர்கள்.‘சர வ ணன் மீ னா ட்சி’ என் ற சீரி ய லில் நடி த்து பிரப லமா ன வர் கவின். இ  தை யடுத் து ப டங்க ளில் சி றி ய க தாபா த் திரங்க ளில் ந டித்து வ ந்த கவின், ‘ந ட் பு ன் னா எ ன் னானு தெ ரி யு மா’ ப டத்தி ன் மூ லம் தமி ழ் சி னிமா வி ல் நாயக னா க அறி முக மா னா ர்.அதை த் தொ டர்ந் து பிக் பா ஸ் 3 சீச னி ல்  கல ந்து கொ ண் ட கவின் ஏ ரா ள மா ன ரசிகர் களைப் பெற்றார்.

பி ன் னர் வி னீ த் இயக் கத் தி ல் லி ப்ட் எ ன்ற பட த்தி ல் ந டிக் க ஒ ப்பந் தமா  னார் கவின். இ ந்த ப் பட த் தில் அவ ரு க்கு ஜோ டியா க அம்ரிதா நடி த்து ள்ளா ர்.ஈகா என் ட ர்டெ யி ன்மெ ண் ட் நி று வன ம் த யாரி த்தி ருக்கும் இந் த ப் ப டத் தின் பர் ஸ்ட் லு க் போஸ் டர் வெ ளி யாகி  ரசிக ர்க ளிடை  யே நல்ல வர வேற் பை பெற்றது.

இந்நிலையில் இ ந்த ப டத் தின் மோ ஷ ன் போ ஸ் ட ரை த மி ழ் சினி மா வில் இ ள ம் இ யக் கு னர்  களான லோ கேஷ் கனகராஜ், நெல்சன் திலீப் குமார், அஜய் ஞானமுத்து, வெங்கட் பிரபு, விக்னேஷ் சிவன், ரவிக்குமார் ஆ கியோ ர் வெ ளியிட்டுள் ளனர்.

இந்த மோஷன் போஸ்டர் த ற்போது  ரசிக ர்களை க வர் ந்து ச மூ க வலை த் தள த் தில் வை ரலாகி வரு கிற

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *