கோ டி கோ டி யா ய் ச ம் ப ள ம் வா ங் கு ம் சேரன்..!! மு தல் மு றை வா ங் கி ய ச ம் ப ளம் எவ் வ ள வு தெ ரியுமா?..க டு ம் ஷா க் கி ல் ரசிகர்கள்..!!

Cinema

தமிழ் சி னி மா வி ல் சி றந் த நடிக ராக வு ம் இ யக்கு ன ராக வு ம் ம க்க ள் ம த்தி யி ல் தன க்  கென்று த னி இ டத் தை பி டித்த சேரன், அ ண் மை யில் அ ளி த்த பே ட் டியி ன் மூ ல ம் த ன து சி னி மா தி ரை யு லக பய ண த் தை ப ற்றி ய ப ல சு வார ஸ் ய மா ன த க வ ல்க ளை பகி ர் ந் துள்  ளா ர்.அ தி ல் சேரன் த ன து சி னி மா வா ழ் க் கை யை வெ று ம் ஆ பீ ஸ் பா ய் க தா பா த்தி ர த் தி லிரு ந் து தா ன் து வ ங் கி னா ராம்.இ யக் கு னர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார் து ணை இ ய க் கு ன ரா க ப ணி புரி யு ம் வா ய் ப் பை சேரனுக்கு வ ழ ங் கி யு ள் ளா ர்.

நா ட் டா மை எ ன் ற தி ரை ப் ப ட ம் வ ரை யி லு மே சேரனின் ச ம் ப ள ம் ஒ ரு தி ரை ப் ப டத் தி ற்கு 2 ஆ யி ர ம் ரூ பா ய் மட் டு ம் தா னா ம்.ஒ ரு து ணை இ ய க் கு ன ரா க ப ணி பு ரி யும் அ னு ப வத் தி ல் தா ன், ‘கி ரி யே ட் டர் எ ன்ப வ ரா ல் மட் டு மே ஒ ரு க லை ஞ ரை உ ரு வாக் க மு டி யு ம் எ ன் ற உ ண் மை யை தெ ரிந் து கொ ண் டா ரா ம்.

ஏ னெ ன் றா ல் கி ரி யே ட் டிவி  ட்டி என் ப து எ வ் வ ள வு மு க் கி ய மான து எ ன் ப தை து ணை இ யக் கு ன ரா க ப ணி புரி யு ம் அ க் கா லக ட்ட த்தி ல் தா ன் உ ண ர் ந் த தா க சுட் டிக் கா ட் டியு ள் ளார்’ சே ர ன்.மே லு ம் ‘இய க் கு ன ர்’ எ  ன் கி ன்ற ப த வி யே தி ரை உ ல  க த் தி ன் ‘ஆ த் ம புரு ஷ ன்’ எ ன் று குறி ப் பிட் டு ள் ளா ர்.

அந் த பத வி யி ன் மீ து த ன க் கு ஒ ரு மோ க ம் வந்  த தா க வு ம் தெரி வி த் துள் ளா ர். ஒ ரு இய க் கு னர் நி னை த்தா ல் ம ட் டு மே அ ந்த தி ரை ப் பட ம் வெ ற்றி அ டை ய செ ய்ய மு டி யு ம், அவ ரி ன் மு ழு ஒ த்து ழை ப் பு இ ல் லை எ னி ல் அ ந்த தி ரை ப்ப ட ம் தோ ல் வி யை சந் தி க் கு ம் எ ன்று  சேரன் த ன து பே ட் டி யி ன் மூ ல ம் வெ ளி ப் படு த் தியு ள் ளா ர்.தற் போ து உ ள் ள இ ள ம் இ யக் கு ன ர் கள் கோ டிக்க ண க்கி ல் ச ம் ப ள ம் வா ங் கி வரு கின் ற ன ர்.

 

மூ ன் று அ ல் ல து நா ன் கா வ து ப ட த் தி ல் மூ ன் று கோ டி க் கு மே ல் ச ம் ப ள ம் வா ங்கு கி ன் ற ன ர்.மாஸ்டர் ப ட த் தை இ யக் கி ய லோகேஷ் கனகராஜ் அ ந் த பட த் தி ற் கு கிட்  டத் த ட் ட 4 கோ டி வ ரை  ச ம் பள ம் வா ங் கி உ ள் ளா ர். இய க்கு ன ர் அட்லி கூட கோ டி க்க ண க் கி ல் சம் ப ள ம் வா ங் கி வ ரு கி றா ர் எ ன் ப து கு றிப்பிடத் தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *