தெ ய் வ தி ருமக ள்ல ந டி ச்ச கு ழந் தைய இ து?..சாரா எப் ப டி இ ருகி றா ங்க தெ ரி யுமா..!! பா ர்த் தால் அ ச ந்து போ வீ ங்க..!!

Cinema

தமிழ் சி னி மா வில்  குழந்  தை நட் சத்தி ர மாக அறி முக மாகி பின் னர் க தாநா யகி யா க ஜொ லித் த ப ல ஹீரோயின்களும் தற் போது சி னி மா வில் நல் லை ட த்தில் இரு க்கி ன்ற னர். ஆர ம்ப தி முக் கிய நடி கர்க  ளின் ப டங்க ளில் கு ழந் தை நட் சத்தி ரமா க ந டித்து வி ட்டு பின் ன ர் அ து மக்க ளு க்குபி டித் து போ க வே  பின்  ன ர் அ தே போ ன் று ப ல படங் களி ல் குழ ந் தை நட் சத்  திர மாக நடி க் க தொ டங்  கு ம் பல நடி கை க ளை பா ர்த் து இ ருப்போ ம் .

இப் படி அ வர்க ளே பி ன்னலி ல் ஹீ ரோ யின் க ளாக பி ரப ல நடி கை களு க் கு ஜோ டி போ டு ம் வாய் ப் பு ம் மக் களுக் கு கி டைக்கு ம்,இ  ப்ப டி தமி ழ் சி னி மாவி ல் குழ ந் தை  நட்ச த்தி ர மாக அ றிமு கமா கி மக் களி ன்  ம ன தை கொ ள்ளைய டித் தவர் தா ன் பே பி சாரா, இ வ ர் வி க் ரம் நடி ப் பி ல் வெ ளி யா ன தெ ய் வ திரு ம கள் தி ரைப் படத் தின் மூல ம் த மிழ் சினி மாவி ல்  அறி மு க மாகி இரு ந் தார்,

ஒ ரே தி ரைப் பட த்தி ல் ந டித் து ம் மூ ல ம் த மி ழ் சி னி மா ர சிகர் க ளி ன் ம ன தை க வர் ந் தார், பி ன் ன ர் சை வ ம் தி ரைப் பட த்தி ல்  மு க் கிய கதா பாத்தி ரத் தில் நடி க் கபோ வதா க அறிவி ப்பு கள் வெ ளி யா கி அந் த பட த் தில் ந டி த் து மு டித் தா ர்.இந் த  தி ரைப் பட மும் ஓ ரள வி ற்கு ரசி கர்க  ளை திரு ப் தி ப டு த் தி யது. பின் ன ர் ப ல தெலு ங்  கு  ப ட வா ய்ப் புக ள் கு மிய வே இ வர்  கடந் த சி ல ஆண்  டு களா க தெ லு ங்கு  சி னி மா வில் ஆ தி க் கம்  செ லுத்தி வந் தார்,

இ  ப்ப டி அ டி க்க டி ரசி கர் க ளி ன் பார் வை யி ல் சி க்கி ய இ வர் த ற் போ து ஹீ ரோ  ய்நா க போ கி றா ர் எ ன் ற செ ய் தி சி னி மா  வட் டா ரங் க ளில் பர வி வ ருகிற து.அ து ம் யார் ப டத் தி ல் என் றா ல் உங் க ளு க்கு இ ன்னு ம் ஆ ச்சர் யம் தா ன், இ யக் குனர் மணி ர த்  ன ம் இ யக் க ம் பொ ன்னி யி ன் செல் வ ன் தி ரை ப்ப ட த்தி ல் இ வர் இள ம் நடி கை யா க அ றிமுக போ கிறா ர் எ ன் று கோ லி வூ ட் வ ட்டா ர ங் கள் உ று தி ப டுத்து கி ன் ற ன ர். எ து எப்ப டி யோ  என்   னை ய றிந் தால் புக ழ் ப ட பே பி அ ணி கா போ ல இவ ரு ம் பு கழ டை ய வே ண்டு மெ ன ரசி க ர் கள் வா ழ் த்தி வ ருகி ன்ற ன ர்.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sara Arjun (@saraarjun__)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *