அ டே ங் க ப் பா இ ந்த வ ய தி லும் கு றை யா த கா தலா?..நெ ட் டி சன் க ளை வி யக் க வை த்த தாத்தா பாட்டியின் வீடியோ பதிவு..!!

Cinema

கா த லு க் கு வ ய தி ல் லை எனவே ஏ ற்றுக் கொள் ளும் அ ளவிற்கு கா தல் அ வ்வளவு பு னி த மான து கா தல் என்றால் இரு ம ன தி லும்  ஒ ற்று மை மீ து கா த ல் ஏ ற்படு கிறது க ல் யா ணமா ன அ ந்த காத லை வெளி ப்ப  டுத் திகி ரக ள் .தற்போது மு தியோர் அ வர்கள் இந் த வய தி லு ம் ஒ ரு வர் மீ து ஒ ரு வர் எவ் வ ளவு கா த ல் வை த்து ள் ளனர் என்ற பதிவு ச மூ க வ லைத ளங்க ளில் மி கவும் வைரலாகி வருகிறது கீ ழே உள் ள வீடி யோவை பாருங்கள்.

எங்கள் தளத்தில் சுவார்சசியமான தகவல்,சிறப்பு செய்திகள் மற்றும் பல்சுவை சம்மந்தமான விடியோக்கள்,திருமணம் மற்றும் சினிமா சம்மந்தமான விடியோக்கள் உங்களுக்காக தினமும் காத்திருக்கின்றன.இதுவரை யாரும் பார்த்திராத வீடியோ உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது.

இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்.மேலும் இது போன்ற அருமையான மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க தூண்டும் விடீயோக்களுக்கு தொடந்து எங்களுடன் எங்கள் பக்கத்தை லைக் செய்து எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள்.இதை பற்றிய முழு விடியோவை கீழே பாருங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *