நடி கை மீரா ஜா ஸ் மின் தற் போது எப் ப டியு ள் ளார் தெ ரி யுமா.? தி ரும ண த்து க்கு பி றகு இப் படி ஒரு நி லை மை யா.? அடை யா ளம் தெ ரி யாத அ ளவு க்கு மா றி ப்போ ன நடி கை..!! அ தி ர் ச்சி ஆ கும் ரசிக ர்கள்..!!

Cinema

ம லையா ளத்தி லிருந்து  வரும் நடி கைக ளுக்கு   த மிழ்   சி னிமா வில் தனி இடம் உண்டு அந்த  வ கை யில் ம லை யா ளத்தி ல் இரு ந்து வந் து த மி ழ் சி னிமா வில் நடி த்து வந்த வர் நடிகை மீரா ஜாஸ்மின். இவர் ம லை யாள த்தில் அதிகசம் பளம்  வா ங்கும் நடிகையாக இருந்தவர் என்பது   குறி ப்பி டத க்கது. இவர்   த மிழ்   சி னி மாவில் 2002 ஆம் ஆண்டு   மா தவன் நடிப் பில்   வெ ளியா கிய   ர ன் என்ற   திரை ப்பட த்தின்   மூ லம்   அ றிமுக மானா ர்.

இந்த ஒரு திரை ப்பட த்தின்  மூ லமா கவே  ஒட் டுமொ த்த   ரசி கர்க ளையும்  க வர் ந்து  வி ட்டார் முதல் தி ரை ப்படமே இவருக்கு சூப்பர்   ஹி ட்   அடி த்ததால்  அ தனைத்  தொடர்ந்து அடுத்த டுத்து   திரை ப்பட ங்களில் நடிக்க இவருக்கு  வாய் ப்பு  கி டை த்தது.

அது மட் டுமில் லாமல் முன் னணி நடி கர்க ளுடன் ஜோடி போ ட்டு நடி ப்பத ற்கு ம் வா ய்ப்பு கி டை த்தது. அதன் பிறகு நடிகர் விஜயுடன் பு தியகீ தை தி ரைப் படத் திலு ம் அஜி த்துடன் ஆ ஞ்ச நேயா தி ரைப் படத் திலும் நடித்து வந் தார். இவர் வந்த வே த் தி ல் அ டுத்த டுத்து முன்ன ணி ந டிகர்க ளுடன் ஜோ டி போ ட்டு ந டித்து மிக ப் பெ ரிய நடி கை யாக மா றி னார்.

அத ன் பி றகு லிங் குசாமி இய க்கத் தில் வெ ளி யாகிய சண் டக் கோழி தி ரை ப்படம் மீரா ஜாஸ் மினை புக ழின் உச் சத் திற்கு கொ ண்டு செ ன்றது மீண் டும் ப ரப ரப் பான ந டிகை யாக மா றினார் நடிகை மீரா ஜாஸ்மின். அதன் பிறகு நடி த்த சி ல தி ரை ப்பட ங்கள் இ வரு க்கு எ திர் பா ர்த்த வெ ற் றி யை கொடு க்கவில் லை அதனால் கொ ஞ்சம் சி னிமா வில் ச றுக் கிய து.

இந்த நி லையில் தொ டர் ந்து தி ரைப் படங் களி ல் நடி க்க வில் லை என் றாலு ம் இ டை வெளி விட் டு ஒ ரு சி ல தி ரைப்ப டங்க ளில் நடி த்து வந்த மீரா ஜாஸ் மின் கடை சியா க சிம் புவுட ன் இங்க என்ன சொல்லு து  என்ற  திரை ப்ப டத்தில்  நடி த்தவர்.

அதன் பிறகு த மி ழ் சினி மா வுக்கு கு ட்பை சொ ல்லிவி ட்டார். பிறகு 2014ஆம் ஆண்டு துபா யில் பி ர பல இன் ஜினியர் ஒரு வரை த் தி ரு ம ண ம் செய்து கொ ண்டார். ஆனால் இவ ர்க ளின் தி ரு ம ண வா ழ்க் கை இர ண்டு வ ருடம் கூ ட நீடி க்க வில் லை வி வா க ர த் து பெற் ற மீண் டும் சி னிமா வில் நடி க்க ஆர் வம் கா ட்டி னார்.

இந்த நிலை யில் மீரா ஜாஸ்மின் த ற்போ து உ ட ல் எ டை யை குறை த்து மீண் டும் ப ழை ய படி அ தே அழ கிற்கு வ ந்து ள்ளார். அந்த புகை ப்படம் ச மூ க வ லைத ளத் தில் வைர லா கி வரு கி றது அந்த புகைபடத்தை நீங்களும் பாருங்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *