சுப் ரம ணி யபுரம் ப ட த்தில் ந டித்த டு ம் கான் ஞாபக ம் இருக் கா?..சி னி மாவிற் கு வரு ம் முன் என் ன செ ய்து கொண் டிரு ந்தார் தெ ரியுமா?..இணை யத் தை கல க் கும் த க வல் உள் ளே..!!

Cinema

த மிழ்  சினி மாவி ல்   எ த்த னையோ   அ ற்புத மான   திரை ப்பட ங்கள்   வெளியாகி மக்கள்   ம த்தி யில்   கொண் டாடப் பட்டது. அந்த வகையில் சுப்பிரமணியபுரம் என்ற   திரை ப்ப டமும்   இட ம்பிடி த்துள்ளது என்பது   குறி ப்பிடத க்கது. இ ந்த ப டத்திற்கு ரசிக ர்கள் மிகவும் அதி கம்.   கிட்ட த்தட்ட இந்த படம் ரிலீ சாகி 13 வருடங்கள் ஆ னது ஆ யினும் என் றுமே அந்த பட த்தினை பற்றி பேசிக்கொண்டு இருக்கும்  ரசிகர்களும் உள்ளனர். மேலும் இன்றும்  சமூக  வலை த்தளங்களில்

இந்த ப டத்தில் வரும் காட்சிகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் வைத்து மீமீ ஸ் வீடியோ என பலரும் ட்ரெண் ட் செய்து தான் வருகிறார்கள்.  அதனைத் தொடர்ந்து சுப்ரமணியபுரம் படத்தில் முக்கிய   கதா பாத் திரமா  க இரு ந்தவ ர்தான்   நடிகர் மாறி என்பவர். அந்த   திரை ப்பட த்தின்   இவ ருடைய   கதா பாத்திர த்தின்   பெயர் டும் கான்.

கடந்த சில ஆ ண்டுக ளுக்கு   முன்னர் இவர் பேட்டி ஒன்றில்   அளி த்தபோ து   எப்பொழுதும்   வ ருவ துபோல்   டீக்கடைக்கு நான்கு பேர்   வந் தார்கள். வந்தவுடன் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க.. அதற்கு நான் செல்லூரில் இருக்கும் ஒரு கடையில்   மை க்செ ட்   வேலை செய்து வருகிறேன் என்று   எ க த்தா ளமாக   கூறினேன்.

அதற்கு அவர்கள் நாங்க எடுக்க ஒரு படத்தில் நடிக்க ஆள் தேடிக்   கொ ண்டிரு க்கிறோம்   நீ நடிக்க வரீங்களா என்று கேட் டார்கள்.?  எல்லாரையும் போல படத்தைப்   பா ர்த்து விட்டு   கைதட்ட வேண்டும் என்று இருந்த எனக்கு தற்போது நம்மை படத்தில் நடிக்க   வை க்கி ன்றா ர்கள்   என்று நான்   வி யந் து   போய் அந்த படத்தில் நடிக்க ஒ ப்புக்   கொ ண்டேன்.

அந்தப் படம் தான் சுப்பிரமணியபுரம்.  அதன் பிறகு பல்வேறு   கோ ணங்க ளில்   தன்னை புகைப்படம் எடுத்து சென்று   பட க்குழுவி னர்   சில நாட்கள்   க ழித்து   தொலைபேசியில் அழைத்து மாறியே நடிக்க   அழை த்து ள்ளார்   சுப்ரமணியபுரம் வெளிவந்த பின் படத்தின் சில காட்சிகளில் தான் வருவேன் என்று  நினை த்தேன்   ஆனால் அந்தப் படத்தின்   கி ளைமா க்ஸ்   சீனில் தன்னை ஹீரோ போல காட்டி இருப்பார் சமுத்திரக்கனி அண்ணன்.

மேலும் அந்த படத்தில் வரும்   கா ட்சிக ளில்   அதை மட்டும் செய்யு  மாறி என்று சொல்லி நடிக்க   வைத் தார்கள். ஆனால் படத்தின் பார்க்கும் போது தான் அந்த   கா ட்சிக ளை  அ ற்பு தமாக   வந்துள்ளது என்று அவர்   கூறியு ள்ளார். அதனை கண்டு நான்   மி ரண்டு   போனேன் அதற்கு பிறகு நடிகர் சசிகுமாருக்கு நன்றி   தெரிவி த்துக்   கொ ள்கிறேன்  என்று அவர் கூறியுள்ள. மேலும் அவருடைய பெயரை  ப ச்சை   கு த் தி   உள்ளதாக கூறப்படுகின்றது…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *