து ள் ளா த ம னமு ம் து ள்ளும் ப டத் தில் ந டித் த டவு சர் பா ண்டி எ ன் ன வா னா ர் தெ ரி யு மா.? இ வரு க் கா இ ப்படி ஒ ரு சோ க ம் ..!! த க வலை க ண் டு வ ரு ந் தும் ரசி கர்கள்..!!

Cinema

இ ளை ய  தள ப தி வி  ஜய் ந டி த் த ரொ மா ன்ஸ்  ப ட ங்களி  ல் ‘ கா த லு  க்கு ம ரியாதை  ’ ப ட த்தி ற் கு  பி ன் ன ர் மி க  மு க் கி ய மா ன ப ட ம் ‘து ள் ளா த ம ன மும்  து ள் ளு ம்’  ப டம்  தா ன் .  வி ஜய்,  சி ம் ரன்  ந  டித்த இ  ந்த  ப டம்   தா ன்  பி  ர ப ல  இ யக் கு ன ர் எழி  ல் இ  யக்கி  ய மு த  ல்  ப  ட ம். இந்  த ப ட  த் தி ல்  கா   மெ  டி வே  ட  ம் ஒ ன் றி    ல் ந  டித் தி ரு ந்   த ட வு சர்   பா ண் டி  என் ற   ந டிக ர்.இ ந்த  ப  ட ம்    வெளி   வ  ந்  து ஒ  ரு  சி ல  நா    ளில்    எ  தி  ர் பாரா    த வி த  மா  க  ம ர  ண  ம்  அ   டைந்  தா  ர்.

இ த னா ல்  வி  ஜ ய் உ  ள்பட   பட க்கு ழு வி னர்   அ  னைவ ரு  ம் வ  ருத்த  ம் அ  டை ந்த  னர்.  இ ந்த நி  லையில்   டவு  சர்  பா ண்டி   யி  ன் கு   டும்  பம்   த ற்போ  து  வ றுமை  யி ல்  வா  டு வ தை   த ன து   ர சிக  ர் ம  ன்ற   நி ர் வாகி   ஒ ரு வ ர்   மூ  லம்   அ   றிந் த வி  ஜ ய் ட  வுச ர்  பா  ண்டி  யின்  கு  டும்ப  த்தி ற் கு ப  ண  உ த வி   செ  ய் து ள் ளா  ர்.

அ வ  ரு டை ய   உ த  வி யை   பெ ற்  ற ட  வு சர்  பா ண் டி கு  டும்ப த்தி  னர் விஜ  ய்க் கு   ந ன்றி   கூறி  ன ர்.  வி ஜ  ய்  செ ய் த  இ ந் த   உ தவி  யை   த ங் க  ள் வா  ழ்நா ளி ல்  ம  ற க் க மா ட் டோ  ம்  எ  ன் று   அ  வர்   க ள் கூ  றி  னர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *