தமி ழ் சி னிமா வை உ லுக் கிய ப ழம் பெ ரும் நடி கை யின் ம ர ணம்..!! பெரு ம் அ திர் ச்சி யி ல் உ ள்ள தி ரையு லகம்..!! கண் ணி ர் வே ள்ள த்தில் கத று ம் குடு ம்ப த்தி னர்..!!

Uncategorized

தமிழ் பிரபலங்கள் அ டுத் த டுத்து ம ர ணம் ஏற்ப ட்டு வ ருகிற து அந்த வகை யில் இன்று காலை 80 காலகட்டங்களில் கொ டிகட் டிப் பற ந்த பழம்பெரும் நடிகை ஜெமினி ராஜேஸ்வரி அவர் கள் இன்று காலை உட ல்ந லக்கு றைவா ல் இய ற் கை எய் தி னார்.இந்த செய் தி தமி ழ் சினி மாவை உலு க் கிய து தமி ழக த்தின் கா ரைக்கு டியைச் சே ர்ந்த ராஜே  ஸ்வரி அவ ர்கள் நாட க துறை யின்  மூ லம் த மி ழ் சினி மாவிற்கு அறிமு கமானார் முன் ன தாக கிட்ட த் தட்ட ஆ யிரம் நாடக ங் களு க்கு மே ல் இ வர்  நடி த்து ள்ளார்.

இவ ரின் கு றிப் பிட்ட வ சனம் என் றால் ஈ ரைப் பே னா க்கி பே னை பெ ரு மாள் ஆகி யன வ சனம் இவ ரின் அடை யா ளம் எ ன்று கூட சொ ல்லலா ம்.இந் த வ சனம் த மிழ் சி னிமா வில் நடி கை யாக இரு ந்த கா ந்தி மதி இ ர்த் தது இத ன் விளை வாக வே 16 வய தில் பட த்தின் மூ லம் இந் த ஒற் றை வ சன ம் இத ற்கா கவே ர சிகர்கள் அ ந்தப் பட த் தை பா ர்த்த னர்.

பிற கு க வர் ச் சி வி ல்ல னா க தமி ழ் சி னிமா வில் வ லம் வந் து கொ ண்டி ருந்த கே கண் ணனின் நடி ப்பி ல் வெ ளி யான கண் இ மை யும் நாட கத்தி ன் இ வர் ந டித்த ந டிப் பை பா ர்த்து இ யக்கு னர் ஜோ சப் க ழி யத்  கா தல் ப டுத்தும் பா டு எ ன்ற ப டத் தில் இவ ருக்கு ஒரு வாய்ப் பு கொ டுத் து சி னிமா விற்குள் அ றிமு கம் செ ய்து வை த்தா ர்.

பின் னர் வ ரிசை யாக இ வருக்கு 16 வய தினி லே ம ண் வாச ம பின் னர் வரி சை யாக இவரு க்கு 16 வ யதினி லே ம ண்வா சனை போ ன்ற வெ ற்றிப் படங்க ளா கவே இவ ரது வா ழ்க்கை யில் அமை ந் தது.

90 ம ட் டுமில் லாமல் 2000 கா ல கட்டத் திலும் நடி கர் தனு ஷ் தயா ரிப் பில் சிவ கார்த் திகேயன் ந டிப்பில் எதி ர்நீச்ச ல் ப டம் மூ லம் இவர் கல க்கி யிருப் பார்.பிற கு கய ல் போ ன்ற பட ங்க ளில் நடி த்த ஜெ மினி ராஜே ஸ் வரி 95 அவ ர்கள் இன் று  கா லை  உடல்  நல க்கு றை வால் ம ர ணம் அ டை ந் தார் இவ ருடை ய ம றைவி ற்கு பல் வேறு திரை ப்பி ரப லங் கள் அவர் களு டைய இரங் க லை தெ ரிவி த்து வரு கிறா ர்கள்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *