நடி கர் இமா ன் அ ண்ணாச் சி ம னைவி யா ர் தெ ரி யுமா?..அட இ வங்க தா ன இத் த னை நா ளா இது தெ ரியா மல் போ னதே..!! ப லருக் கும் தெரி யாத வி ஷ யம்..!! அச ர வைக் கும் பு கைப் பட ங்கள் இ தோ..!!

Cinema

இ மான் அ ண்ணா ச்சி தமி ழ் நகை ச்சு வை ந டிகரும், தொ லைக் காட்சி நிக ழ்ச்சி தொ குப் பாள ரும்  ஆ வார். இவர் சொ ல்லு ங்கண் ணே சொல் லுங்க, கு ட்டிஸ் சுட் டிஸ் போ ன்ற சன் தொ லை க்காட்சி நிகழ்ச்சி களி ல் பங்க ளித் துவரு கிறார்.மக் கள் தொ லைக் காட்சியில் “சொல்லுங் கண் ணே சொல் லுங்க” எ ன்ற நிக ழ்ச்சியின் தொ குப்பா ளராக பணி யாற்றி னார்.

அ தே பெய ரில் சன் தொ லைக்கா ட்சியில் நிகழ் ச்சியை த் தொட ர்ந் தார். உட ன் கு ட்டீஸ் சுட் டிஸ் எ ன்ற குழந் தைகளு க்கா ன நிகழ்ச் சியிலு ம் பணி யாற்றி னார்.2006 ல் செ ன்னை காத ல் தி ரைப்பட த்தின் மூ லம் த மிழ் தி ரையுல கில் நடி கரா னார்.

மரி யா ன், நை யாண் டி (திரை ப் படம்) போன் ற தனுஷி ன் திரைப் படங் களில் ந கைச்சு வை ந டி க ராக ந டித்திரு ந்தார்.படங் களில் நடித் தா லும் சின் ன குழ ந்தைக ளை வைத் து அவ ர் நடத் து ம் குட் டி சுட்டீ ஸ் நிகழ்ச் சி மிக பிர பலம்.

அ தன் இர ண்டா வது சீச ன் இன் னும் இர ண்டு மாத ங் களில் து வங்கு கிற தாம். இந் நிலையி ல் இ மான் அண் ணாச் சி அளித் துள் ள புதி ய பே ட்டியி ல் தன் னு டைய  ம னைவி ப ற்றி பே சியு ள்ளார்.இமா ன் ஒரு சி றிய பள் ளியி ல்  தான் படி த்தா ராம், அதி ல் மொ த்த மே இரண் டு ஆ சிரி யர்க ள் தா ன் இரு ப்பா ர்களாம்.

அ தில் ஒரு வர் தா ன் பச் சமுத் து எ ன்கிற ஆசிரி யர். அவர து மக ளை தா ன் இ மான் அண் ணா ச்சி கா தலி த்து தி ரும ணம் செய் துகொ ண்டு ள்ளா ர்.தற் போது அவர து ம னைவியி ன் புகை ப் படங்கள் இ ணையத் தில் வை ரலா கி வ ருகிறது..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *