ந டிகர் நரே னின் ம னை வி ம ற்றும் ம க ளை பா ர்த் துள்ளீர் களா.? மு தன் மு றையா க வெ ளியா ன அ ழகி ய குடு ம்ப பு கைப்படம் இ தோ..!!

0

ம லையா ள ம ற்று ம் த மிழ்  பட ங்க ளில் நடி த்துள் ள பிர ப ல தி ரைப்ப ட ந டிகரா ன சு ரீ குமா ர் அவ ரது மே டை ப் பெய ரா ன நரைன் என்ப தன்  மூல மே  மக் கள்  ம னதில் இட ம் பி டித்தார் . அடூ ர் கோபா லகிரு ஷ்ண னின்  நி ஜல்கு த் து எ ன்ற தி ரைப்பட த்தி ல்  தான்  முத ன் மு தலில்  அறி முகமா னார். அ தை த் தொ டர் ந்து ம லையா ள ப டங்களா ன 4 தி பீப் பிள்  அ ச்சுவி ன்டே  அம் மா ,  மற்றும்  வகுப்பு  தோ ழர் கள்  ஆகி ய ப டங்களி ல் நடி த்தா ர். ந ரேன் த மிழ்  அறி முக மான து மி ஸ்கி ன் இ யக்கி ய சி த்திர ம் பே சுத டி எ ன் ற ப டத்தி ன் மூல ம்  தா ன்.

இ வர து மு தல் வ ணிக ப் ப டமா ன 4 தி பீப் பிள்  த மி ழ் ம ற் று ம் தெலு ங்கி ல் ட ப்பி ங் செய் யப்ப ட்ட து. அ வர் அச் சுவின் டே அ ம்மாவி ல் போ  ராடு  ம் வ ழ க் க றி ஞ ரா ன இம் மானுவே ல் ஜா ன் ஆ கா சித் தரித் தார். மே லும் ஷீ லப தியி ல் ஜீ வன்  என்ற ம ரு த் து வ ரா க வு ம் ந டி த் தா ர் . அ தன் மூ லமே  அவ ரி ன் ந டிப் பு தி றமை க ள் ம க்க ள் ம த்தியி ல் பே சப்பட் ட து .

அன் னோ ரி கல் ம ற்று ம் வ குப் பு தோழர் களிலும்  அவ ர் அ ற்புத மான வே டங்க ளில் ந டித் தா ர். இ யக்கு னர் லா ல் த யாரித்த  பா ந்த யா கோஜி  மூ லம் மலை யாள  திரை யுலகி ல் ஒ ரு சு யாதீன  அதி ரடி ஹீ ரோவாக  மீ ண்டு ம் தொட ங்கப் பட் டார்.  அ வர் 20 க்கும் மே ற்பட் ட  மலை யாள தி ரைப்ப டங்க ளில்  ந டித்து ள்ளா ர். அவர் ந டி த்த  நெஞ் சிரு க் கும்  வரை எ ன்ற  பட மே த மிழ்  தி ரையுலகி ல்

அ வரு க் கு எ ன  ஒரு  ரசி கர் பட் டாள த்தை யே உரு வாக் கி கொடு த்த து .  தான்  கா தலி த் த பெ ண் ணி ற்கா க  த ன் னை தானே  து  ப் பா கி யால் சு ட் டுக் கொ ண் டு த ன் இதய த்தை  கு டுத் து த ன் கா தலி யை கா ப் பா ற் று வா ர் . அந் த கா ட் சி இ ன் னும் ப ல ர சிகர் கள்  மன தில் நீ ங்கா து இட ம் பிடி த் து உ ள்ள ன .பி டி கு ஞ்சு மு ஹ ம்ம துவி ன் வீ ரபு த் ர ன் ப டத்தி ல் ந ரேன் முக் கிய  கதா பாத்திரத் தில்  நடி த்தா ர்.

இ யக்கு னர்  மி ஸ்கி னுட ன்மீண் டும் அ ஞ்சா தே திரை ப்பட த்தி லும், சூ ப்பர்  ஹீ ரோ திரை ப்பட மா ன  முக மூடி யிலு ம் மீ ண்டு ம் ஒ ரு ந டிப் பு ச காப்தத் தை வெளி க்கொண் டு வந் தார் .  இத னை தொ டர் ந் து அவ ர் என் ன ஆனா ர் என்ப தே ப லருக் கும் தெ ரியாம ல்  இருந் த நி லையி ல் இய க்குன ர் லோ கேஷ்  கனக ராஜ்  ம ற்று ம் ந டிகர்  கார் த்தியுட ன் இ ணைந் து  நடி த்த ப டமே  கை தி  ஆ கு ம் .

இ ந்நிலையி ல் அ வர து   ம னை வி ம ற்றும்  குழ ந்தைக ளுட  ன்  இ ருக்கு ம் அ ழ  கிய கு டும் ப புகை ப்பட ங்க ள் ச மூ க வ லைதள ங்களி ல் வ ள ம் வ ந் து ர சிகர் களிட ம்  பெ ரும் அ திர் ச்சி யை ஏ ற்படு த்தியுள் ள து எ ன்றுதா ன் சொல் ல வே ண்டு ம் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.