குங் கும பூ வும் கொ ஞ் சும் புறா வும் ப ட ந டிகை யா இ து.? தன ன் யா வின் க ண வர் இ வர் தா னா.? அட இது தெரி யா ம போ ச் சே..!! இ ணை யத் தை க லக் கும் பு கை ப்படம் இ தோ..!!

0

த மிழி ல் 2009 ஆம் வெ ளியா ன குங்கு  ம பூ வும் கொஞ் சு ம் பு றாவு ம் எ ன்ற ப டத்தி ன் மூ ல ம் அ றிமுகமா னவ ர் ந டிகை த ன ன்யா. த ற் போது த மி ழ் சி னிமாவி ல் எ ங் கு இ ருக்கி றார் எ ன்ன செ ய் து கொ ண்டிருகி றார் எ ன் று தெ ரி யுமா உ ங்களுக்  கு.? வா ங்க தெ ரிஞ்சி க் கலாம். தமி ழில்  ந டிகர் ரா மகிருக ஷ்ணா ந டி ப்பில்  வெளி  யான கு ங் கு ம பூ வும் கொ ஞ்சு  ம் பு றாவு ம், எ ன்ற ப ட த் தின் மூ லம்  தமி ழ் சி னி மா து றையில்   அறி மு மாகி றா ர் நடி கை தன ன் யா.

தன து ம ருத்து வ ப டிப் பின் 2 வது ஆண்டிலே யே சினி மா  பட ங்களி ல்  ந டிக் க  வந் து வி ட்டா ர்.  அதன் பி ன் னர்  ப ட வா ய்ப்புக ள் எ து வும்  வராதாத தா ல் மீ  ண்டு ம் த ன து ம ரு த் துவ ப டி  ப்பை தொ ட ர்ந் தார் நடி கை தன ன்யா. பி ன் னர் இ வர் எ ங்கு சென்றா ர் எ ன்னவா னர் எ  ன்று ஒ ன் று ம் தெ ரி யவி ல் லை.ந டிகை  த ன ன்யா ஒ ரு மிடி ல்  த ர  கு டும்பத் தை சார் ந் த ஒ ரு சாதா ர ண பெண்  தான் .

இ வ ரது  பெ ற் றோ ர் கள்  இவ ரை  ப டத் தி ல் ந டிக் க ச ம்ம த ம் தெ ரிவிக் கவி ல்லை.ஆ னா ல் இ வர்  மருத் து வ ப டி ப்பை ப டி  க்கும்  போ து அ வ்வப் போது இடை யி ல்  விடு மு றை எ டுத் து  குங் கும  பூ வு ம்  கொஞ் சு ம் பு றா வும் ப ட த் தில் ந டி த் து  வந் தா ர்.

அ ந்த  பட  த்தில்  நடி த் த தான்  மூல ம்  இ வரு க் கு த மி ழ் ர சிகர் கள்  மத் தி யில் ந ல்ல வர வேற்பு கிடை த்த து .குங் கு வ பூ வும் கொஞ் சு ம் பு றாவு ம் ப டத்தி ற்கு பி றகு இ வர் தன து ம ரு த்துவ ப டிப் பை மு டித்  து வி ட் டா ர்.  பி ன்ன ர்  மரு த் துவ ரா க  பணியாற்றி ய போ து இவ ரு க்கும் மீ ண் டும் வெயி லோ டு விளையா டி,  எ ன்ற   பட த் தி ல் ந டிக்க வா ய் ப்பு கி டைத் த து.

ஆனா ல்  அந் தப டம் எ திர் பார் த்த அ ளவி ற் கு வெற் றியை  பெ ற வி ல்லை.இ த னால் மீ ண்டு ம்  த ன து ம ரு த்து வ பணிக் கே திரு ம் பி விட் டா ர் நடி கை தன ன்யா. பின்னர் 2015 ஆம் ஆ ண்டு ஜியோ ன் ஆர் யா ன் எ ன் பவரை  தி ரு ம ணம்   செய் து கொண் டு செட் டில் ஆ கிவி ட்டார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.