வ ருத் தப்படாத வாலி பர் ச ங்கம் ப டத் தில் ந டித்த இ ந்த ந டிக ரை ஞா பகம் உ ள்ளதா.? இ வ ருக்கு இப்ப டி ஒரு அ வல நி லை..!! வறு மை யின் க ஷ்டத் தில் க ண்ணீ ர் வி ட்டு கை யெ டுத் துக் கு ம்பி ட்ட ந டி கர்..!!

0

த மி ழ் சி னிமாவில்  மட் டும ல்ல ப ல சி னி மா துறை களி ல் ஒ ரு  படம்  உரு வாக  வே ண்டு ம் எ ன் றால் அ தில்  எ த் தனை ஆ ட் கள் த ங்கள து  உழை ப்பை  போ ட  வே ண்டி  உள் ள து.மே லும்  அ தில்  நடி கர் கள்  ம ற் று ம்  ந டிகைக ள்  ம ற் று ம் சி ல  பிர பல ங்க ளை ம ட்டு மே ந ம க் கு தெ ரியு  ம்.அ னா ல் அ த னை தா ண் டி  அ தி ல் ப ணிபு ரியு ம்  ப ல  கலை ஞர்க ளை ப ற்  றி ந மக் கு அ ந்த  அ ளவிற் கு தெ ரிவதி ல்லை.

அ வ்வா று இ ருக் க  தற் போது இ ந் த  கொ ரோன  கா லத்தி ல்  பல ரும் த ங்க ளது  வே லைக ளை இ ழந் து  நி லைக்கு  த ள்ளப் பட்டு  உ ள்ளா ர்க ள் எ ன் றே சொ ல்ல  வேண் டு ம்.மே லும் ப ல  துணை  ந டிகர் களி ன் வா ழ் கை சி னிமாவை  ந ம் பி தா ன்  உள் ளது .இ ந் த லா க்டவு ன் கா ரண மாக   தற் போது சி னி மா ப டங்க ள் அ ந் த அ ளவிற் கு  நடை பெறு வதில் லை.

அ வ்வாறு  நட ந்தாலு ம் அ ர சாங்க ம் வி தி த்துள் ள  சில  கட் டுப்பா டு  கீழ்  தா ன்  இய ங்கி  வ ருகிற து .இ ந்நிலை யில்  பி ரப ல து ணை  நடி கரா ன  ஹலோ  க ந்தசா மி  அவர் க ள் ப டங்க ளில்  வாய் ப்பு கள்  இ ல்லாம ல் த ற்போ து  பெரிது ம்  கஷ் டப்ப ட் டு வ ரு வதா க  வேத னையு டன்  கூறி யுள்ளா ர்.

ந டி கர்  கந் தசாமீ  அவ ர்க ள்  த மிழ்   சினி மாவி ல்  ந டிக ர்  ஸ் ரீ கா ந்த்  அவ ர் கள்  ந டித் து வெளி யா ன பூ என் னு ம் ப டம்  மூ லம்  சினி மா  துறை யில்  அ றிமு கமா னார் .க ந்தசா மி அ வர் களு க் கு ர சிகர்க ள்  ம த்தியி ல் பெ ய ர் வா ங்கி   கொடுத் த  ப டங்க ளான  ர ஜினிமு ருகன்  மற் று ம் வ ரு த்த ப்படா த வா லிப ர்சங் கம்  போன்ற  ப டங் க ளில்.

இவ ருக் கு வ ரவே ற் பு கி டைத் தது  எ ன்றே  சொ ல்ல  வேண் டு ம். அவ் வாறு  இரு க் க அ வர்  கூ று கை யில்  எ ன து ந டிப் பி ற் கோ அ ல்ல து தி றமை கோ அர சாங் கத்தி டம்   இரு ந் து  என க் கு  எ ந்த  ஒரு  அங் கிகா ர மும்  கி டைக் கவி ல்லை  எ னவு ம் .ந டிக ர்க ளு க் கு நி வார ண  உ த விக ள்  வ ழ ங்க  வே ண்டு ம்  என வு ம்.

இ ந் நிலை யில் இ ந் த கொ ரோன   கால த்தி னா ல் எ ந் த  ஒ ரு  ந டிக ருக் கும்  ப ட  வா ய்ப் பு  இ ல்லாம ல்  தவி த்து  வரு கிறா ர்க ள்.இ ந் த கொரோ ன  கா லத் தில்  த விக் கு ம் க லைஞ ர்க ளுக் கு எ தாவ து  உ த வி செ ய்யு  மா று கூ றியு ள்ளா ர்.

மே லு ம் இ வ ரை போ ல வே ச மீப த்தி ல் ந டிக ர் அ ப்பு க்கு ட்டி  அவ ர்க ள் ஊர டங் கால்  வே லை  எ துவு ம்  இ ல் லாம ல்  த வி த்து  வ ரு கிறா ர்  எ ன் பது  கு றிப் பிட த் தக் க து.இந் த கொ ரோன வின்  இர ண்டாம்  அலை யி ன் மி குந் த ப ண நெரு க் கடிக் கு ஆ ளா கி இ ருப்ப தாக  கூறி  வரு கிறார் கள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.