46 வ ய தாகி யும் நடி கை சி த்தாரா தி ரும ணம் செ ய்து கொ ள்ள வில் லை..!! அ தற் கு இது தா ன் கா ரண ம்..!! வெ ளி யான உண் மை த கவ ல்..!!

Cinema

நடிகை சித்தாரா  ஒ ரு இ ந் தி ய தி ரை ப்பட நடிகை இவர் ம லை யாளம், த மி ழ், தெ லுங்கு ம ற்றும் க ன்ன ட ப டங்க ளில் மு க்கி யமாக தனது ப டைப்பு களுக் கு பெயர் பெற் றவர். கே.பாலச ந்தரின் புது புது அர் த்தங் கல் மூ லம் த மிழி ல் அ றிமு கமா னார். படையப்பா, ஹலுண்டா த வாரு, புது வ சந்த ம் போ ன்ற சூ ப்பர் ஹி ட் ப டங் களில் ந டித் தத ற்காக அ வர் மி கவு ம் பி ரப லமா னவர். அவர் தொ லைக் காட் சியில் தனது படைப் புகளுக் காகவும் அ றிய ப்படு கிறார். முப்பது ஆ ண்டு களாக நீ டித்த ஒ ரு தி ரை ப்பட வா ழ்க் கையில்.

அவர் அ றுபதுக் கும் மேற் பட்ட ப டங் களில் ப ல்வேறு வே டங் களில் நடி த்துள் ளார். அவ ரது சமீ பத்தி ய தெ லுங் கு வெ ற்றிகளி ல் ஸ்ரீமந்துடு, சங்கராபரம், மற்றும் பாலே பே லே மக திவோ ய் ஆ கியோர் அ டங் கும். கின்னஸ் சாத னை படைத் தவர் ஈசக் இ யக்கிய நாகேஷ் தி ரையரங் கத் துடன் சிதாரா கோ லிவுட் ப டங்க ளுக் கு மீண்டும் வரு கிறார்.

அவரது தந் தை பரமே ஸ்வரன் நாயர் மின்சார வாரி யத்தி ல் பொ றியாள ராகவு ம், அவரது தாயார் மின் சார வா ரியத் திலும் அதி காரி யாக இரு ந்தார். இவருக்கு பிரதீஷ் மற்றும் அபி லாஷ் என்ற இ ரண்டு இளை ய சகோ தரர்க ள் உ ள்ளன ர்.

இவருக்கு 46 வ யதாகி யும் தி ரு ம ண ம்  செய்து கொள் ளாத து குறித் து பேட் டியளித்து ள் ளார் நடிகை சித்தாரா. இவர் அதை தொ டர்ந் து அம்மா, அண்ணி கதா பாத் திரங் களி ல் சித்தாரா நடித்து வரு கிறார். ஆனால் அவர் இ ன்னும்  தி ரு ம ண ம்  செ ய்து கொள் ள வில் லை.

இதுபற்றி அவர் அளி த்துள்ள பேட் டியில்  தி ரு ம ண ம்  வேண் டாம் என்ற மு டிவை நான் தான் எ டுத்தே ன். அதற்கு கா ரணம் என் வா ழ் க்கை யி ல் நா ன் மு க்கி ய ந பரை இ ழ ந் து வி ட் டே ன் அவர்  என்னு டைய த ந் தை.அத னால்  தி ரு ம ண ம்  பற் றி நான் சி ந்திக் க வேயில் லை நம் முடைய வா ழ்வி ல் அடு த்து என்ன  வேண் டுமா னாலு ம் நட க்க லாம் என தெரிவி த்து ள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *