பிர பல கா மெ டி ந டிக ர் வீட் டில் மீ ண்டு ம் ஏ ற்ப ட்ட ப ரி தா பம்..!! அட கட வு ளே இ வரு க்கு இ ப்ப டி ஒ ரு சோ த னை யா..!! இ ர ங்க லை தெ ரி வி த்து வ ரும் பிர ப ல ங் கள்..!! சோ கத் தில் மு ழ் கிய குடு ம் பத் தினர்..!!

Cinema

பிரபல காமெடி நடிகர் பாலசரவணன் அவர்களது வீட்டி ல் ஒரு மா த த்தி ற்கு முன் பு தங் கச் சியி ன் கண வ ர் கொ ரோ ன வால்  உ யி ரி ழ ந் தா ர் தற்போ து அ வரது தந்தையான எஸ்.ஏ.ரங்கநாதன் அவர் கள் கொ ரோ ன தோ ற் றா ல் உயி ரி ழ ந்து ள்ள ச ம்ப வம் த ற் போது  பெ ரும் அ திர் ச்  சி யை ஏற் ப டுத்  தியு ள்ளது.பண் ணை யாரும் ப த்மினியும் வேதாளம் அதே கண் கள் ஈஸ்வரன் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் காமெடி நடிகராக நடித்தவர் தான் பால சரவணன்.

இவரது தந் தையா ன எஸ் ஏ ரங்கநாதன் அவ ர்க ளுக்கு 60 வயது ஆகி ன்ற நி லை யில் சில நாட்க ளுக்கு  முன் கொ ரோ ன தோ ற் ற ல்  பா திக் கப்ப ட் டிரு ந்தா ர்.இ தனை க ண் ட றிந்த கு டும் ப த்தி னர் மது ரை யில்  உ ள்ள த னி யா ர் மரு த் து வம னை யி ல் இவ ரு க்கு சி கி ச் சை அ ளி த்து வந் தா ர் கள்.

மேலு ம் இ ன்று மூ ச் சு தி ண ற ல் ஏ ற்ப ட் டதால் சிகி ச் சை பல னி ன் றி பரி தா ப மா க உயி ரி ழ ந் து ள் ளா ர்.கடந்த மா தம்தா ன் பா லச ரவணனனின் தங் கை யின் க ணவர் கொ ரோ ன தோ ற் றா ல் உ யி ரி ழந் தா ர் .

அ ப்போது  தன து ட் விட் ட ர் ப க் கத் தில் பா லசரவணன் அவ ர் கள் ஒரு ப திவே ற்ற ம் செ ய் தார்.அதில் தனது தங் கை யி ன் கணவர் கொ ரோ ன வா ல் உ யிரி ழந் தா ர் என ம ன அ ழுத் தத் து டன் கூ றி யு ள் ளார் எ னவே அ னை வரும் க ட் டா ய ம் மா ஸ் க் அ ணிய வே ண்டு ம்.

கட் டா ய ம் தடு ப்பூ சி யு ம் போ ட வே ண் டு ம் என அவ ர் கூ றி  வேண் டி க் கொண்  டா ர்.த ற் போது சரவ ணனின் தந் தை  இழ ப் பி ற் கு பல தி ரை ப்பி ர பல ங்கள் அவ ரவ ர் கள து இர ங் க லை தெரி வித் து வரு கிறா ர்க ள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *