நம் ப தீ பாவி ன் த ற்போ தை ய நி லை எ ன்ன தெ ரியு மா?..இவ ர க்கு போ யா இ ப்ப டி ஒரு க ஷ் டகால ம் வ ரும்..!! க ண்ணி ர் விட் ட நடி கை யை பா ர்த் து அ திர்ச் சியா கு ம் ர சிக ர் கள்..!!

Cinema

தென்றல் சீரியல் மூலமாக பிரபலமாகி கிட்டத்தட்ட மு ப் பது க்கும் மேற்பட்ட சீரியல்களில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து பிரபலமானவர் தான் ஹேமலதா.இவர் ஒரு தொலைக்காட்சி நடி கை என்பதையும் தா ண்டி ஒரு நட ன க  லை ஞராக வும் இருந்திருக்கிறார் அதுமட்டுமின்றி இவர் விஜய் டிவியில் மிக பி ரபல மாக ஓடிக்கொண்டிருந்த நிகழ்ச்சியிலும் பங்கு பெற்ற பிறகு சன் டிவியில் 90ஸ் கிட்ஸ் இன் பிரபலமான சீரியலாக இருந்ததில் தென்றல் சீரியலில்.

தீபா எனும் கதாபாத்திரம் ஏற்றுக்கொண்டு நடித்து அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு இவர் பெரு ம் பாரா ட்டை பெற்றுள்ளார் பிறகு மைக்கேல் தங்கதுரை உடன் இணைந்து.ஜோடி நம்பர் 1 சீசன் 3 இல் இவர் வெ ற்றிக ரமா க இருந்திருக்கிறார் பிறகு சூப்பர் ஸ்டார் நடிப்பில் வெளியான பாட்ஷா தி ரைப்ப ட த்தில் இவர் நடிகர் ரகுவரனின் ம க ளாக நடித்திருக்கிறார்.

பாட்ஷா படம் நாம் நன்கு அறியப்பட்ட படமே கிட்டத்தட்ட 200 நாட்களுக்கு மேல் ஓ டி இ ன் றுவரை அ தி ர டி படமாக முன்னணியில் இருக்கிறது.பிறகு இன்றுவரை 90க் கு பிடித்த படம் என்றால் சூரிய வம்சம் படத்தை டிவியில் போட்ட போதும் சின்ராசு கையில பிடி க்க முடி யா து என் ற ப டம்தா ன்  சூரிய வம்சம்.

இந்த படத்தின் சரத்குமாரின் மக ளா க இவர் நடித்திருக்கிறார் அதுமட்டுமின்றி இந்த படத்திற்கு நிறைய பாராட்டுகளையும் இவர் பெற்றார்.பிறகு கனா காணும் காலங்களில் இவர் உய ர்நி லை ப் பள் ளி மா ண வியா க இருக்கிறார்.பிறகு இவருக்கு தற்போ து வரை தென்றல் சீரியலில் நடித் த தீபா என் ற பெயர்தான் நி லை யாக இ ருக் கிறது.

இந்த பெ ய ரை கூறினால் போதும் இவர் தென் றல் சீரிய லில் ந டித்த வர் தான் என ரசிகர்கள் சொ ல்லி விடு வா ர்கள்.பிறகு இந் த சீரியலை தொடர்ந்து சிறந்த ந டி கையா க தன் னை நி லை நி று த் திக் கொ ண்டா ர் ஹேமலதா..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *