சினி மா உ ல கையே உ லுக்கி ய பிர பல இய க்கு ன ரின் தி டீ ர் ம ர ண ம்..!! இழ ப் பை ஏற் க மு டியா மல் த விக் கும் தி ரையு லகி னர்..!! ம னம் முடை ந் து போ ன குடு ம்ப த்தி னர்..!!

Cinema

பெ ங்கா லி சி னிமா உல கின் மூ த்த இயக் கு னராக வ லம் வந் தவ ர் தான் பு த்த தேவ் தாஸ் குப்தா கிட் டத்த ட்ட 12 க்கும் மே லாக தேசி ய தி ரை ப்பட விரு துக ளை வெ ன்று குவி த்த வர் தான் இ வர்.இவரின் எ தார் த் தமான சினி மா ப ணி க்காக வே பெரு ம் ர சி கர் பட் டாள த் தை சம்பா தி த்த வர் என சொ ல்லலா ம் பெ ங்காலி சினி மா உ ல கின் முன் ன ணி இய க்குன ராக புத்ததேவ் தாஸ் குப்தாவின் மு தல் பட மா னது துரைத்வா.

1928ஆ ம் ஆண் டு இ ந்த பட ம்   வெ ளியா னது.  அதன் பிற கு இவர்   ஏ ரா ளமான   திரை ப்படங்களை  இயக்கி உள் ளார். மே லும் இவரை   ஹி ந்தி யி லும்   இரண்டு   தி ரை ப்படங் கள் இய க்கியுள் ளார் என்பது குறி ப்பிடத் தக்கது.

இவரது   ம னை வி  மற்றும் இரண்டு   ம கள்க டன்   வசித்து வருகி றார். இவருக்கு சிறிய கா ரணமாக வே   சி றுநீ ர க   கோ ளாறு   கார ணமா க  பல  ஆண் டுக ளாக   அ வதிப் பட்டு வந்தார்.  அதன் பிறகு   ம றுபடி யும்   வீ ட்டிற் கு   கூட்டி வந் தார் கள்.

இவர் இ ரவு   தூ ங் கிக்   கொ ண் டிரு க்கு ம்   போ தே  தூ க் கத் திலே யே   அவர்   உ யி ர்   பி ரிந் து   வி ட்ட து என் று அவ ரது கு டு ம்ப த் தினர்   தெ ரிவித்து ள்ளார் கள்.

இய க் குனர்   புத்த தேவ்   தாஸ் குப்தா   ம றை வு   திரையுலகில் மற்றும்  ரசி கர்க ளும் அ தி ர்ச் சியி ல்   ஆ ழ்த்  தி  உள்ள னர். மே லும் இவரது   இ ற ப்பி ற்கு   பல திரை பி ரபலங் களும் ர சிகர் களும்   இ ரங் க லை   தெரி வித்து   வரு கின் றார்கள்…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *