கா தல ர்தி ன ப டத் தில் நடி த்த ந டிகை க்கு இப் ப டி ஒரு சோ க மா..?? யா ரு க் கும் வ ரக் கூடா த நி லை..!! எல் லோ ரி டமும் ம ன மு ருகி அ வர் சொ ன் னது என் ன தெரி யு மா..??

Cinema

தமிழ் சினிமாவில் பல நடிகர் நடிகைகளை நா ம் பா ர்த் துள் ளோம். தமிழ் சினிமாவை தாண்டி வே று சி னிமா வில் இருந்து இங்கு வந்து த ன்னை யும் நிலை நி றுத் தியுள்ளவ ர்கள் பலர் என்று சொல்  லலா ம் அந்த வகையில் ஐவரு ம் ஒருவர் தான். காதலர்தினம் படத்தில் ஹீரோ யினா க ந டி த்தவர் சோனாலி.

பா ம் பே திரைப்படத்தில் இட ம்பெ ற்ற ஹம் மா ஹ ம்மா பா டலு க்கு இவர் ஆ டி ய ஆ ட்ட ம் அப் போ தே இவரை பட்டி, தொட்டியெங்கும் ரீச் ஆ க் கி யது. அ திக அளவில் இந்திப்படங்களில் நடித்திருக்கும் சோனாலி பிந்த்ரே, அர் ஜூ னுக்கு  ஜோ டியா க கண்ணோடு காண்ப தெ ல் லாம் படத்திலும் நடித்திருந்தார்.

கடந்த 2018ல் பு ற் று நோ ய் இவ ரை த் தா க் கி யது. பி ழை க்க  30 சத வி கி தம் மட் டு மே வாய் ப் பு எ னக் கூறப் ப ட்ட நி லையி ல் த ன் மன உறு தி யா ல் மீ ண் டு வ ந்தி ருக்கி றார்.

இப்போது அது கு றித் து சோ சி யல் மீ டியா ப க்க த் தில் எழு தி இ ருக் கி றார் சோனாலி பிந்த்ரே. அதி ல் அவ ர், ‘உ ங்கள் உ டம் பு சொ ல்வ தை க் கே ளு ங்க ள்.

அ டி க்க டி உ டல் ப ரி சோ த னை செ ய்து கொ ள்ளு ங் கள். முன் பே நோ ய் க ண் டிபிடி க்கப்ப ட் டால் அது சி கிட் சை க் கு ரொ ம்ப உத வும்’என நம்பி க்கை யோடு ப திவிட் டு இ ருக் கிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *