கு சேல ன் ப டத் தில் நய ன்தா ரா வுடன் ந டித்த இ ந்த கு ழந் தை த ற் போது எப் படி உள் ளா ர் தெ ரியு மா?..கொ ஞ்ச ம் கூ ட அ டை யா ளமே தெ ரிய லை யே..!! இ தோ நீ ங்க ளே பா ரு ங்க ஷா க் ஆகி டு வி ங்க..!!

Cinema

கு ழ ந் தை நட் சத்தி ரங்க ளா க அ றிமு கமாகி ய ப லர் த ற்பொழு து ப ருவ ப் பெ ண் ணா க வ ளர் ந்து  ஹீரோ யினி கள் ரே ஞ்சுக் கு த ங்கள து க வர் ச் சியான  பு கைப் பட ங்க ளை சோஷி யல்  மீ டியா வி ல் வெ ளியி ட்டு  மிக வும்  ஆ க்டி வா க இரு ந்து  வரு கிறா ர் கள்.அந் த  வகை யி ல் கேப் ரில் லா,அ ணிகா, எ ஸ்த ர் அனி ல், அம் மு அபி ராமி  இ வர்க ள் த ற்பொழு து ந யன்தா ரா ரே ஞ்சுக் கு த ங்கள து க வ ர் ச் சியா  ன பு கைப்ப டங் களை வெளி யிட்டு  ரசி கர் கள் ம த்தியி ல் தன க்கெ ன ஒ ரு இட த்தை ப் பி டித்து ள்ளார்க ள்.

இவர் களை த் தொ டர்ந் து த ற்போது  இ ந்த லி ஸ்டில்  பு திதா க ஒரு வர் சே ர்ந் து ள்ளார் . அ வர் தான் பே பி  நய ன்தா ரா. இ வர் த ற்பொழு து த னது  க வ ர் ச் சி யான  புகை ப்ப டங்க ளை சோசி யல்  மீ டியாவி ல் வெ ளியி ட்டு  ர சிகர்க ளை ஆச் சரிய ப்படு த்தி வுள் ளார்.

பே பி நய ன்தாரா  த மி ழ், தெ லுங் கு, ம லையா ளம் எ ன ப ல மொ ழி திரை ப்படங் களிலு ம் கு ழந் தை  நட் ச த்தி ரமாக  கல க்கியு ள்ளா ர். அ ந்த வ கையில்  இது வரை யிலும்  இ வர் 30 மே ற்ப ட்ட  திரை ப்பட ங்களி ல்  ந டித் துள் ளார் என் பது கு றி ப்பி டத் தக்க து.

இவ ர் மு ன்னணி  நடி கையான  நய ன்தாரா வுட ன் இ ணைந் து கு சேல ன் தி ரைப்ப டத் தில் ந டித்தி ருந்தா ர். இ தனை தொட ர்ந்து  ரஜினி , ம ம்முட் டி, மோக ன்லால்  உ ட்பட  இன் னும்  ஏரா ளமான  முன் னணி  நடி கர்க ளின்  ப டங்களி லுக் ந டித்துள் ளார் .

இவ ர் க டைசி யாக ர குமானுட ன் இ ணைந்து  ம லையா ள தி ரைப்ப டம்  ஒன்றி ல் நடி த்திரு ந்தார். அத ன் பி றகு பேபி  நய ன்தாரா  தன து ப டிப்பை  பார் க்க வே ண்டும்  எ ன்பதற் காக கி ட்டத் தட்ட 5 வ ருடங்க ள் சி னிமா  ப க்க ம் த லை காட் டாமல்  இ ருந்து  வரு கிறார்.

இ ந்நி லையி ல் த ற்பொழு து க தாநாய கியா க நடிக் க வே ண்டு ம் எ ன்ற எ ண்ணத் தில் தொ டர்ந்து  சோ ஷியல்  மீடி யாவி ல் தன து க வ ர் ச் சி யா ன புகை ப்ப டங் களை வெ ளியி ட்டு ர சிக ர்களை சூடே த்தி  வ ருகிறா ர். இ வரின் புகை ப்பட ம் த ற்போ து இ ணைய த ளத்தி ல் வை ரலா கி வரு கிற து. இ தோ அந் த புகை ப்ப டம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *