வி வேக் வ டிவே லு போன் ற ந டிக ர்களு டன் நடி த்த இந் த ந டிக ரை நி யா பகம் இருக் கா..!! இ ந்த ஒ ரு செ ய லால் இ ப் படி ஒரு நி லை க்கு தள் ள பட்ட ரா..!! பெரு ம் அ வ திக் கு ஆள் ளா கி ய நடி கர்..!!

Cinema

சிறு சிறு காமெடி கதாபாத்திரங்களின் மூலம் தமிழ் திரை உலகில் அறிமுகமானவர்தான் சிட் டிச ன் மணி இவர் பெரும்பாலான படங்களில் சிறு சிறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வந்தார்.பிறகு இவர் சி ட் டிசன் படத்தில் ஒரு சின் ன காமெடி ரோல் பண்ணியதற்காக இவருக்கு அ டை மொழி யா க சிட் டிசன் மணி என பெயர் வைக்கப்பட்டது.மேலும் இந்த படத்திற்கு பிறகு நடிகர் விவேக் வடிவேலு போன்ற பல முன்னணி காமெடி நடிகர்களுடன் இவர் சை டு காமெடியனாக நடித்துள்ளார்.

அதுமட்டுமின்றி கிட்டத்தட்ட 200 க் கும் மேலாக திரைப்படங்களிலும் மற்றும் சீரியல்களிலும் இவர் நடித்திருக்கிறார் பிறகு வா ய்ப் பு ஏதும் இன்றி ஒரு கட் ட த்தின் போ து மணி அவர்கள் சீரியலில் ராஜா ராணி போன்ற பல முன்னணி சீரியல்களில் சிட்டிசன் மணி நடித்து வந்தார் அதுமட்டுமின்றி கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு.

பெருனாலி என்ற படத்தை அவரே இய க்கி அந்த படத்திலும் நடித்திருக்கிறார் மேலும் இந்த படம் ரசிகர்களுக்கு தி ருப் தி அளி க்கா ததா ல் பா க்ஸ் ஆ பீஸ் மூ ல மாக இ ந்த படம் தோ ல் வி யை தழு வி ய து.தூத் துக் குடி ஒரு கி ரா மத்தில் பி றந்த இவர் வ ச தி கா ர ண மா க இவர் குடும்பத்துடன் சென்னைக்கு வந்துள்ளார்.

பிறகு 2001ஆம் ஆண்டு ரி லீ ஸா ன சிட்டிசன் பட த்தி ல் இவ ர் டீக் க டை மா ஸ் டர் ஆ க ஒரு கதா பாத் திரம் மேற்கொண்டுள்ளார்.மேலும் இந்த கதாபாத்திரத்துக்காக இவர் நிறைய பா ராட்டு க ளை பெற் று உள்ளார் என குறிப்பிடத்தக்கது.பிற கு வரிசையாக இவருக்கு பட வாய்ப்புகள் கிடைத்துவிட 2005ஆம் ஆண்டு பல திரைப்படங்களில் இவர் காமெடி நடிகராக வலம் வந்தார்.

தமிழ் திரை உலகில் காமெடி நடிகராக வலம் வந்த சிட்டிசன் மணி அவர்கள் தற்போது ஒரு இயக்குனராக அறிமுகமாகி இன்னொரு படத்தை இயக்கி வருவதாக தகவல்கள் அவ்வப்போது வெளியானது.மேலும் சிறு சிறு வேடங்களில் படங்களில் நடித்து அதில் வரும் ப ணத் தி ல் இ வர் இ ய க்கி வ ரும் ப டத் தி ற்கு த யா ரிப் பாள ரா கவு ம் இருந்து வருகிறார்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *